Przesłanki materialnoprawne stosowania GAAR – wybrane zagadnienia

Monitor Podatkowy | 1/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.1.3
Jakub Jankowski
Przesłanki materialnoprawne stosowania GAAR – wybrane zagadnienia

Wyrok NSA z 31.1.2019 r. (II FSK 3242/18) jest pierwszym orzeczeniem w przedmiocie hipotezy klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowaniu (ang. general anti-avoidance rules – GAAR). W powołanym wyroku NSA dokonał oceny, czy zachowanie podatnika opisane we wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej spełnia poszczególne przesłanki materialnoprawne stosowania GAAR, tj. kryterium korzyści podatkowej, celu działania, sztuczności oraz sprzeczności. Wyrok został wydany na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej (dalej: OrdPU) w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r. Na podstawie niniejszego wyroku w ramach niniejszej publikacji zostają przedstawione zagadnienia związane z klasyfikacją zachowania podatnika jako unikania opodatkowania na gruncie GAAR. Analiza jest przeprowadzana w odniesieniu do przepisów OrdPU obowiązujących do końca 2018 r. z pominięciem nowelizacji OrdPU wynikającej z ustawy z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193 ze zm.). Wynika to z faktu, iż tylko właściwe zrozumienie regulacji obowiązujących do końca 2018 r. pozwoli na precyzyjne i dokładne określenie skutków tej nowelizacji.SUMMARY

Substantive conditions of GAAR’s application – selected issues
GAAR has been in force in the Polish tax system for over three years. The correct understanding of the GAAR’s nature is crucial for the effective use of this clause. As part of this publication, based on one of the judgments of the Supreme Administrative Court, selected issues related to the application of GAAR are presented.
Key words • Tax avoidance • Corporate income tax • General anti-avoidance rules