Przepis art. 2a Ordynacji podatkowej a konstytucyjny standard prawidłowej legislacji

Monitor Podatkowy | 4/2017
Moduł: prawo podatkowe
Aleksandra Rychlewska, Marcin Hotel
Przepis art. 2a Ordynacji podatkowej a konstytucyjny standard prawidłowej legislacji

Niniejszy artykuł ukierunkowany jest na analizę zasadności zarzutu sprzeczności przepisu art. 2a ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: OrdPU)1 z konstytucyjnym standardem określoności przepisów prawa podatkowego. Zarzut taki podniesiony był na etapie prac legislacyjnych przez ekspertów opiniujących projekt ustawy nowelizującej, a to A. Gomułowicza, T. Dębowskiej-Romanowskiej oraz H. Dzwonkowskiego. Mając na uwadze, że nadana ostatecznie treść art. 2a OrdPU odpowiada brzmieniu pierwotnie zaproponowanemu, problem niekonstytucyjności przepisu, mogącej przemawiać w tym momencie za jego eliminacją z obrotu prawnego, zdaje się aktualny.