Przekwalifikowanie czynności pozornej

Wyrok NSA z 15.1.2016 r., II FSK 3162/13

Monitor Podatkowy | 5/2016
Moduł: prawo podatkowe

W przypadku pozorności musi jednak występować tożsamość stron czynności prawnej symulowanej i dysymulowanej. W rozpatrywanej sprawie, biorąc pod uwagę wielość transakcji, bez zakwestionowania każdej z nich oddzielnie, czego organ podatkowy nie uczynił, trudno mówić o tożsamości stron czynności prawnej symulowanej i dysymulowanej. (...) Argumentacja, którą posłużył się sąd I instancji w zaskarżonym wyroku, nie wskazuje na to, że czynność prawna sprzedaży zawarta 20.12.2006 r. została zrealizowana w warunkach pozorności, o której mowa w art. 199a § 2 OrdPU w zw. z art. 83 § 1 KC. Pominięcie skutków prawnych tej czynności prawnej było możliwe w dawnym porządku prawnym, pod rządami art. 24b § 1 OrdPU, ale ten przepis już nie obowiązuje.

Wyrok NSA z 15.1.2016 r., II FSK 3162/13