Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. w trybie art. 551 § 2 KSH

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. w trybie art. 551 § 2 KSH

Monitor Podatkowy | 10/2001
Moduł: prawo podatkowe, prawo handlowe
Piotr Kukawski, Marek Pawlik

Zagadnienia prawne

Status prawny spółki cywilnej po 1.1.2001 r.

Sytuacja prawna spółki cywilnej uległa radykalnej zmianie z dniem wejścia w życie wspomnianego Prawa działalności gospodarczej. W art. 2 ust. 2 PrGosp wprowadzono w miejsce dotychczas używanego terminu podmiot gospodarczy pojęcie przedsiębiorcy, zawężając jednocześnie w istotny sposób katalog podmiotów spełniających oznaczone w tym przepisie kryteria. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy może być jedynie osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Jednocześnie w ust. 3 art. 2 PrGosp wskazano, iż za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Tak sformułowana definicja legalna przedsiębiorcy w sposób jednoznaczny wykluczyła z katalogu podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej spółkę cywilną. Nawet w przypadku, gdy osoby fizyczne będą w dalszym ciągu prowadzić działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki o jakiej mowa w art. 860 KC, status przedsiębiorcy przysługiwać będzie wyłącznie tym osobom jako wspólnikom, nie zaś samej spółce. W prak tyce obrotu gospodarczego oznacza to powrót do stanu prawnego sprzed 1989 r., z tą różnicą, iż pozostając węzłem obligacyjnym zawiązanym umową, spółka cywilna nie może już predestynować do roli choćby ułomnego podmiotu prawa, a to z uwagi na kategoryczne brzmienie wyżej przywołanego przepisu.