Prawidłowe sformułowanie skargi kasacyjnej

Wyrok NSA z 11.10.2018 r., I FSK 1806/16

Monitor Podatkowy | 2/2019
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.19.2.6

Przytoczony fragment wskazuje w istocie, że prezentowane przez skarżącego stanowisko co do prawnopodatkowej kwalifikacji czynności, której zamierza on dokonać, jest niejednoznaczne, a dodatkowo – wewnętrznie sprzeczne. (...) Mając na uwadze powyższą rozbieżność, trafnie – zdaniem NSA – przyjął organ, że strona w istocie przedstawia dwie możliwości prawnopodatkowej kwalifikacji opisanej sytuacji faktycznej, i uznał, że jedna z nich (brak opodatkowania darowizny pod warunkiem braku prawa do odliczenia) jest prawidłowa, a druga (opodatkowanie ze stawką zwolnioną) – nieprawidłowa.

Wyrok NSA z 11.10.2018 r., I FSK 1806/16

Z uzasadnienia: Zaskarżonym wyrokiem z 5.7.2016 r., I SA/Rz 379/16, WSA w Rzeszowie, działając na podstawie art. 151 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm., dalej: PostSądAdmU), oddalił skargę J.M. (dalej: strona lub skarżący) na interpretację indywidualną Ministra Finansów (dalej: organ) z 21.1.2016 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług. (...)