Potrącalność straty powstałej na skutek likwidacji środka trwałego

Potrącalność straty powstałej na skutek likwidacji środka trwałego

Monitor Podatkowy | 6/2009
Moduł: prawo podatkowe
Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Poznaniu z 12.2.2009 r., ILPB3/423-764/08-2/MC

W sytuacji gdy przed pełnym zamortyzowaniem inwestycji w obcym środku trwałym dochodzi do rozwiązania umowy łączącej strony i przekazania tej inwestycji wraz ze środkiem trwałym właścicielowi, niezamortyzowana część tej inwestycji nie stanowi kosztów uzyskania przychodów u podatnika amortyzującego dotychczas taki środek trwały, nie dochodzi bowiem do likwidacji środka trwałego, rozumianej jako jego zużycie (zniszczenie), lecz do zaprzestania jego użytkowania dla celów prowadzonej działalności.

Po zakończeniu umowy z właścicielem lokalu podatnik nie może dokonywać dalszych odpisów amortyzacyjnych od inwestycji w obcym środku trwałym z uwagi na fakt, że odpisy te nie spełniają generalnej zasady wynikającej z treści art. 15 ust. 1 PDOPrU, tj. istnienia racjonalnego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionymi kosztami a uzyskanymi przychodami, gdyż lokal ten nie jest już wykorzystywany w jej działalności gospodarczej.

Stan faktyczny

Podatnik wynajął lokal użytkowy, w którym prowadził działalność handlową w zakresie sprzedaży produktów spożywczych. W celu przystosowania powyższego lokalu do potrzeb jego działalności podatnik wykonał w nim prace remontowe, a poniesione w związku z nimi wydatki zaliczył do inwestycji w obcym środku trwałym, od której dokonywał odpisów amortyzacyjnych. Ze względu na to, iż prowadzona w wynajętym przez podatnika lokalu działalność okazała się nierentowna, podatnik wypowiedział umowę najmu zawartą na czas nieokreślony. Jednocześnie wnioskodawca dalej prowadził działalność w pozostałych placówkach handlowych. W okresie trwania umowy najmu podatnik nie dokonał pełnej amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym. W związku z tym wystąpił z wnioskiem o udzielenie interpretacji dotyczącej dopuszczalności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu straty wynikającej z braku możliwości pełnego zamortyzowania nakładów poczynionych na wynajęty lokal, stanowiących inwestycję w obcym środku trwałym. Zdaniem podatnika niezamortyzowana wartość nakładów stanowi koszt podatkowy, gdyż likwidacja środka trwałego nie była wynikiem zmiany rodzaju działalności, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 6 PDOPrU.

W ocenie Dyrektora IS w Poznaniu sytuacja, gdy przed pełnym zamortyzowaniem inwestycji w obcym środku trwałym dochodzi do rozwiązania umowy łączącej strony i przekazania tej inwestycji wraz ze środkiem trwałym właścicielowi, niezamortyzowana część inwestycji nie stanowi kosztu uzyskania przychodów u podatnika dokonującego jej amortyzacji, gdyż nie dochodzi do likwidacji środka trwałego, rozumianej jako jego zużycie (zniszczenie), lecz do zaprzestania jego użytkowania do celów prowadzonej działalności. Rozwiązanie [...]