Połączenie spółek zależnych a prawo spółki dominującej do zwolnienia z opodatkowania dywidendy

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Katowicach z 13.7.2016 r., IBPB-2-2/4510-6/16/MZa

Monitor Podatkowy | 9/2016
Moduł: prawo podatkowe
Marcin Jamroży, Anna Główka

Połączenie substancji (zespołu składników majątkowych i niemajątkowych) tworzącej spółkę zależną przed upływem 2-letniego okresu z aktywami innej spółki zależnej, której udziałowcem jest ta sama spółka dominująca (łączenie przez przejęcie – inkorporację), jest przykładem następstwa prawnego pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna), które nie powoduje zmiany udziałowca. Warunek 2-letniego nieprzerwanego posiadania udziałów w spółce zależnej, której byt prawny ustał wskutek połączenia z inną spółką zależną (spółką przejmującą) będzie spełniony, jeżeli spółka dominująca nie wyzbędzie się udziałów w spółce przejmującej przez okres 2 lat, przy którego obliczaniu uwzględnić należy okres posiadania udziałów w spółce przejmowanej przed połączeniem.