Podstawa opodatkowania PCC przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki

Podstawa opodatkowania PCC przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki

Monitor Podatkowy | 8/2007
Moduł: prawo handlowe, prawo podatkowe
Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Postanowienie naczelnika łódzkiego US z 12.4.2007 r.1

W sytuacji gdy w jednym akcie notarialnym dokonano umorzenia udziałów skutkującego obniżeniem kapitału zakładowego oraz podwyższono kapitał zakładowy, podstawę opodatkowania PCC nie stanowi różnica pomiędzy wartością kapitału ujawnioną w rejestrze przedsiębiorców przed zmianą umowy spółki a po zarejestrowaniu tej zmiany.

Stan faktyczny

W kwietniu 2006 r. wspólnicy spółki podjęli uchwałę o umorzeniu udziałów o łącznej wartości 1 mln zł przy jednoczesnym obniżeniu kapitału zakładowego spółki o 2 mln zł. Na tym samym zgromadzeniu została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego o 4 mln zł. Czynność obniżenia kapitału zakładowego nie została zarejestrowana w KRS. Spółka zgłosiła jedynie do sądu rejestrowego, iż jej kapitał zakładowy uległ podwyższeniu o 2 mln zł.

Na podstawie powyższego stanu faktycznego spółka wystąpiła do naczelnika łódzkiego US z wnioskiem o potwierdzenie, iż podstawę opodatkowania PCC przy zmianie umowy spółki kapitałowej, w sytuacji gdy w jednym akcie notarialnym dokonano umorzenia udziałów skutkującego obniżeniem kapitału oraz podwyższono kapitał zakładowy, stanowi różnica pomiędzy wartością kapitału ujawnioną w rejestrze przedsiębiorców przed zmianą umowy spółki oraz po zarejestrowaniu tej zmiany, a więc kwota 2 mln zł.

Naczelnik łódzkiego US uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Jego zdaniem, zarówno obniżenie kapitału zakładowego, jak i podwyższenie tego kapitału to dwie odrębne czynności, które powodują zmianę umowy spółki i rodzą obowiązek wpisu takiej zmiany do rejestru przedsiębiorców (art. 255 § 1 KSH). Wobec faktu, iż najpierw nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie części udziałów, to następnie jego podwyższenie stanowi odrębną czynność, która podlega opodatkowaniu PCC. Zatem podstawą opodatkowania winna być kwota, o którą podwyższono kapitał zakładowy, a więc 4 mln zł.

Komentarz podatkowy

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i art. 1 ust. 1 pkt 2 PCCU opodatkowaniu PCC podlegają umowy spółki (akty założycielskie) oraz zmiany tego rodzaju umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania PCC. W przypadku zmiany umowy spółki obowiązek podatkowy powstaje z chwilą [...]