Podstawa opodatkowania i stawka podatku PCC w przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Monitor Podatkowy | 4/2014
Moduł: prawo podatkowe
Aleksandra Sewerynek

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Łodzi z 23.7.2013 r., IPTPB2/436-45/12-4/KK

(...) jeśli przedmiotem umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będą prawa i rzeczy wymienione w tym przepisie, stawka podatku wyniesie 2%. Natomiast w przypadku sprzedaży innych praw majątkowych, stawka podatku wyniesie 1% (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy). Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od wskazanej we wniosku umowy sprzedaży wyniesie 2%, jest nieprawidłowe. Stan faktyczny Spółka cywilna, będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zamierza dokonać transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zbycie wszystkich składników majątkowych po stronie aktywów, tj. środków trwałych, znaku firmowego, zapasów towarów, należności, a po stronie pasywów na wartość zobowiązań. Na tak ustaloną wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa składa się również wartość zawartych przez firmę długookresowych umów z odbiorcami oraz wartość znaku firmowego spółki obejmującego wartość pozycji firmy na rynku producentów wyrobów przemysłu elektronicznego. Wycena tych wartości jest umowna i opiera się na wartości rynkowej firmy. Transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie obejmuje zbycia nieruchomości i będzie dokonana w formie aktu notarialnego. Spółka wskazała również, że transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie oznacza likwidacji prowadzenia działalności gospodarczej, która nadal będzie kontynuowana pod firmą spółka cywilna w innym niż dotychczas zakresie. Spółka zadała pytanie, czy wyżej wymieniona transakcja podlega przepisom art. 1 i art. 4 ustawy z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCCU)1. W ocenie spółki transakcja sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC), która powinna być opodatkowana 2% stawką tego podatku. W opinii wnioskodawcy uzasadnieniem tego jest treść art. 1 PCCU, zgodnie z którym przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na jej terytorium. Przedmiotowe zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest umową kupna-sprzedaży, przy której – zgodnie z art. 4 PCCU – obowiązek podatkowy ciąży na kupującym, z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, jaką jest umowa kupna-sprzedaży. Podstawę opodatkowania stanowi ustalona wartość umowy kupna-sprzedaży ZCP, będąca wartością rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnej. Dyrektor IS w Łodzi w wydanej w niniejszej sprawie interpretacji indywidualnej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu swojego stanowiska organ podatkowy wskazał, że gdy transakcja zbycia przedsiębiorstwa przybierze postać umowy sprzedaży, to wówczas generalnie opodatkowaniu PCC będą podlegać poszczególne składniki zbywanej części przedsiębiorstwa (rzeczy i prawa majątkowe), na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) PCCU, a nie ZCP jako całość. Dyrektor IS podkreślił, że w celu określenia, czy sprzedaż ZCP podlega opodatkowaniu PCC, w pierwszej kolejności ocenić należy, czy czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT). Z uwagi na fakt, że w wydanej w omawianym stanie faktycznym odrębnej interpretacji Dyrektor IS w Łodzi potwierdził, że transakcja będąca przedmiotem zapytania pozostaje poza zakresem opodatkowania VAT, transakcja ta może podlegać przepisom PCCU. Organ podatkowy zwrócił również uwagę, że jeśli przedmiotem umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą prawa i rzeczy wymienione w tym przepisie, stawka podatku wyniesie 2%. Natomiast w przypadku sprzedaży innych praw majątkowych stawka podatku wyniesie 1%.