Podatek „u źródła” od odsetek wypłacanych zagranicznemu

Podatek „u źródła” od odsetek wypłacanych zagranicznemu

Monitor Podatkowy | 7/2009
Moduł: prawo podatkowe
Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Bydgoszczy z 23.10.2008 r. ITPB3/423-431/08/PS

Spółka otrzymała pożyczkę od udziałowca – podmiotu zagranicznego, posiadającego siedzibę w Finlandii. Jak wynika ze stanu faktycznego, podmiot ten posiada certyfikat rezydencji. Zatem (…) wnioskodawca nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaconych odsetek w związku z zaciągnięciem przedmiotowej pożyczki z uwzględnieniem art. 11 ust. 4 DTTFin1 oraz pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji (art. 26 ust. 1 PDOPrU).

Stan faktyczny

Spółka otrzymała pożyczkę od udziałowca z siedzibą w Finlandii posiadającego certyfikat rezydencji. Zgodnie z umową pożyczki oprocentowanie pożyczki wynosiło 5% w skali roku, natomiast odsetki rozliczane były w okresach kwartalnych. Spółka nie pobierała zryczałtowanego PDOPr w wysokości 20% (art. 21 ust. 1 PDOPrU) z tytułu wypłaconych odsetek od pożyczki udzielonej przez podmiot zagraniczny (art. 21 ust. 2 PDOPrU) i wystąpiła do Dyrektora IS w Bydgoszczy w celu potwierdzenia braku obowiązku pobierania podatku „u źródła”.

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za prawidłowe. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 PDOPrU podatek od odsetek uzyskiwanych przez nierezydentów wynosi 20%, chyba że postanowienia umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu stanowią inaczej (art. 21 ust. 2 PDOPrU). W myśl natomiast art. 26 ust. 1 PDOPrU osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat odsetek, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednocześnie zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Warunkiem zastosowania art. 21 PDOPrU jest, aby umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, której Polska jest stroną, zawarta z krajem, na terenie którego podatnik ma siedzibę, nie stanowiła inaczej. Pierwszeństwo zastosowania mają bowiem postanowienia takiej umowy. Zgodnie z art. 11 ust. 1 DTTFin odsetki, które powstają w umawiającym się państwie (Polska) i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie (Finlandia), mogą podlegać opodatkowaniu tylko w tym drugim państwie (Finlandia). Powyższa zasada nie ma zastosowania, jeżeli odbiorca odsetek mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie wykonuje w drugim umawiającym się państwie, z którego pochodzą odsetki, działalność zarobkową przy pomocy zakładu położonego w tym państwie bądź wykonuje wolny zawód, korzystając ze stałej placówki, która jest w nim położona, i jeżeli wierzytelność, z której tytułu są płacone odsetki, rzeczywiście należy do takiego zakładu lub takiej stałej placówki.

Mając na względzie, iż spółka otrzymała pożyczkę od wspólnika z siedzibą w Finlandii i posiada certyfikat rezydencji tego podmiotu, to w świetle art. 11 ust. 1 DTTFin nie ma obowiązku pobierać podatku „u źródła” od wypłacanych na jego rzecz odsetek. Jeżeli jednak między dłużnikiem a wierzycielem lub między nimi obydwoma a osobą trzecią istnieją szczególne stosunki i dlatego zapłacone odsetki mające związek z roszczeniem wynikającym z długu przekraczają w stosunku do świadczenia podstawowego kwotę, którą dłużnik i wierzyciel umówiliby bez tych stosunków, wówczas powyższe traktowanie podatkowe znajduje zastosowanie tylko do tej ostatnio wymienionej kwoty (art. 11 ust. 4 DTTFin). W tym wypadku nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu według prawa każdego umawiającego się państwa, z uwzględnieniem innych postanowień DTTFin.

Komentarz podatkowy

Zgodnie z ogólną zasadą uzyskiwane w Polsce przez nierezydentów odsetki podlegają opodatkowaniu PDOPr w wysokości 20% i osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne zobowiązane są do poboru podatku „u źródła” w dniu dokonania wypłaty. Umowy międzynarodowe w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, w przeważającej większości modyfikują powyższą zasadę jedynie w zakresie wysokości należnego w Polsce podatku.

I tak przykładowo DTT z Luksemburgiem, Węgrami czy Cyprem przewidują, iż podatek „u źródła” w Polsce wynosi maksymalnie 10%, natomiast w przypadku umów z Niemcami, Austrią, Danią, Wielką Brytanią, Izraelem, Belgią czy Holandią podatek ten nie może przekroczyć 5%. Warto jednak zauważyć, że istnieje pewna grupa państw, w przypadku których umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują, iż otrzymane odsetki są opodatkowane jedynie w kraju odbiorcy. Do tej grupy zalicza się między innymi Szwecja, Norwegia oraz Finlandia.

Jednocześnie należy pamiętać, że [...]