Podatek importowy i podatek akcyzowy - nowe uprawnienia organów celnych

Podatek importowy i podatek akcyzowy - nowe uprawnienia organów celnych

Monitor Podatkowy | 10/2003
Moduł: prawo podatkowe
Mieczysław Nogaj

Autor prezentuje zmiany zadań i kompetencji organów celnych w zakresie importowego podatku VAT i podatku akcyzowego.

Informacje ogólne

Od 1.9.2003 r. tzw. ustawa konsolidacyjna1 zmieniła zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek podległych Ministrowi Finansów, w tym szczególnie właściwość organów podatkowych i celnych w zakresie importowego podatku VAT i podatku akcyzowego.

Ustawa, co prawda, zmienia zadania i kompetencje organów i organizację jednostek podległych Ministrowi Finansów, ale nie podejmuje głębiej kwestii ukształtowanej dotychczas procedury postępowania w zakresie importowego podatku VAT, podatku akcyzowego oraz postępowań kontrolnych. Wprowadzone zmiany mają więc charakter doraźny, w celu usunięcia tylko powstałych kolizji prawnych w związku ze zmianą zakresu kompetencji organów celno-podatkowych. Taki skutek proponowanych zmian uważam za duży minus omawianej ustawy. Część tych zmian będzie obowiązywała tylko do momentu wejścia w życie nowych ustaw o podatku VAT i podatku akcyzowym. Musi to nastąpić przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, tzn. przed 1.5.2004 r.

Importowy podatek VAT

Poprzez zmianę zapisów art. 11 i 11c oraz dodanie art. 11d-11h w ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym2 organy celne zostały ustanowione organem podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług w imporcie towarów. Bezpośrednio wynika [...]