Opodatkowanie zniesienia współwłasności nieruchomości przy braku spłat i dopłat

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 18.12.2019 r., I SA/Bd 601/19

Monitor Podatkowy | 5/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.5.8

Z regulacji zawartej w PCCU wynika, że zniesienie współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych tylko wówczas, gdy ustalono dopłatę lub spłatę. Zatem w przypadku braku dopłaty lub spłaty zniesienie współwłasności nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. (...) zdaniem skarżącego J.K. nie nabyła niczego ponad swój udział, ponieważ nadwyżka uzyskanych ruchomości i nieruchomości w kwocie (...) zł została skompensowana w całości uszczupleniem należnych J.K. środków pieniężnych poprzez orzeczenie ich spłaty na rzecz D.J. Wprawdzie w zaskarżonej decyzji organ uznał, że rozliczenia pieniężne między stronami nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, jednakże organ pominął, że z postanowienia Sądu Rejonowego z dnia (...) r., I Ns 1287/12 wynika, iż kwota (...) zł została orzeczona tytułem wyrównania udziałów.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 18.12.2019 r., I SA/Bd 601/19