Opodatkowanie VAT zapewnienia lokali pracownikom tymczasowym

Wyrok NSA z 29.10.2019 r., I FSK 1281/17

Monitor Podatkowy | 7/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.7.6

Jak słusznie podnosi się w skardze kasacyjnej, udostępnianie miejsc w pokojach hotelu pracowniczego zatrudnionym w pieczarkarni pracownikom nie będzie stanowić celu samego w sobie ani dodatkowej – odrębnej, niezwiązanej z produkcją pieczarek – działalności gospodarczej, ale służyć będzie podstawowej działalności gospodarczej skarżącego generującej podatek należny (...). Brak takiej konkretnej transakcji opodatkowanej nie musi zawsze prowadzić do utraty prawa do odliczenia VAT, co przecież odnotowuje się zarówno w interpretacji, jak i zaskarżonym wyroku. W przypadku bowiem wydatków zaliczanych do tzw. kosztów ogólnych wprawdzie nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy zakupem tych towarów i usług a sprzedażą opodatkowaną, lecz w sytuacji gdy stanowią one element cenotwórczy produktów ­podatnika (towarów lub usług), pozostając w ten sposób w pośrednim związku z jego opodatkowaną działalnością gospodarczą, prawo do odliczenia z tytułu tych zakupów (wydatków) powinno przysługiwać podatnikowi w takim zakresie, w jakim ogólna działalność daje prawo do odliczenia VAT

  Wyrok NSA z 29.10.2019 r., I FSK 1281/17