Opodatkowanie VAT wynajmu mieszkań pracownikom

Wyrok WSA w Rzeszowie z 16.1.2020 r., I SA/Rz 837/19

Monitor Podatkowy | 6/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.6.7


Jeżeli – tak jak w niniejszej sprawie – skarżąca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmie nieruchomości mieszkalne najemcy, który następnie udostępni je nieodpłatnie swoim pracownikom, to nie można uznać, że została spełniona przesłanka wynajmu nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 36 VATU. Wynajem nie służy bowiem w tym przypadku zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, ale prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem przedmiotowych nieruchomości. (...) Za prawidłowe należy uznać stanowisko skarżącej, że w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie art. 43 ust. 20 VATU, zgodnie z którym, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 16.1.2020 r., I SA/Rz 837/19