Opodatkowanie VAT usług pomocniczych do usług finansowych po 1.7.2017 r.

Monitor Podatkowy | 8/2018
Moduł: prawo podatkowe
Alicja Michalak
Opodatkowanie VAT usług pomocniczych do usług finansowych po 1.7.2017 r.

Celem poniższego artykułu jest omówienie obecnych regulacji dotyczących zwolnienia usług pomocniczych do usług finansowych. W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług i uchyleniem przez ustawodawcę dotychczas obowiązującego art. 43 ust. 13 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług1 ze zwolnienia korzystają wyłącznie usługi, którym zwolnienie to przyznaje unijne orzecznictwo. W artykule została przeprowadzona analiza przesłanek, które powinny być spełnione, aby można było daną usługę uznać za zwolnioną, oraz przedstawiono podejście polskich organów podatkowych i sądów administracyjnych do opodatkowania usług pomocniczych do usług finansowych w stanie prawnym obowiązującym po 1.7.2017 r.


SUMMARY

Possibility of counting losses in current bank assets as deductibles The article discusses exemption of ancillary services to financial services after 1.7.2017. Based on national regulations and EU judicature, the author conducted analysis of premises which should be met in order for a given service to be considered as exempt.She also presents attitude of Polish tax authorities and administrative courts to tax ancillary services as financial services in effective legal state. Key words VAT • exemption • financial services • ancillary services