Opodatkowanie VAT partycypacji bezzwrotnej

Wyrok NSA z 17.1.2020 r., I FSK 2086/19

Monitor Podatkowy | 5/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.5.6

O ile co do zasady rację ma organ interpretacyjny, podnosząc w skardze kasacyjnej, iż zakres stosowania zwolnień, o których mowa w przepisach VATU, stanowiących implementację do polskiego porządku prawnego Dyrektywy 2006/112, powinien być interpretowany w sposób ścisły, ponieważ zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą VAT jest objęta każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika, co jednakże nie oznacza możliwości dokonywania interpretacji zawężającej, jak to uczyniono w zaskarżonej interpretacji.

Wyrok NSA z 17.1.2020 r., I FSK 2086/19