Opodatkowanie u źródła dywidend i odsetek wypłacanych przedsiębiorcom niemieckim

Opodatkowanie u źródła dywidend i odsetek wypłacanych przedsiębiorcom niemieckim

Monitor Podatkowy | 3/2001
Moduł: prawo podatkowe
Marcin Jamroży

Istota sporu

Z wewnętrznych regulacji polskiego prawa podatkowego wynika, że przychody z odsetek i z dywidend uzyskiwane przez podatników podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu są opodatkowane w sposób ryczałtowy odpowiednio w wysokości 20% i 15% tych przychodów, chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem siedziby podatnika stanowi inaczej (art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 22 ust. 2 PDOPrU). Międzynarodowe umowy podatkowe zawierają ograniczenia w stosowaniu wewnętrznego prawa podatkowego. Istotę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowią bowiem normy wyznaczające zakres opodatkowania poszczególnych kategorii dochodu w państwie źródła i państwie siedziby (tzw. normy ograniczające lub rozdzielające 1 ).

Opodatkowanie dywidend normuje art. 10 umowy między Polską a Niemcami z 18.12.1972 r. w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku 2 . Zgodnie z brzmieniem ustępu 2 tego artykułu dywidendy mogą być również opodatkowane w tym umawiającym się państwie i według prawa tego państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, a więc państwu źródła (tu: Polsce) przysługuje prawo opodatkowania wypłacanych dywidend. Wysokość opodatkowania u źródła jest jednak ograniczona do 5% kwoty dywidendy brutto, jeżeli udziałowiec będący osobą prawną rozporządza bezpośrednio co najmniej 25% kapitału spółki wypłacającej dywidendy.