Opodatkowanie sprzedaży przedmiotów kolekcjonerskich

Wyrok WSA w Opolu z 3.7.2013 r., I SA/Op 258/13

Monitor Podatkowy | 10/2013
Moduł: prawo podatkowe

Zatem błędny jest pogląd skarżącego w zakresie zaprezentowanej w skardze wykładni art. 120 ust. 4 i ust. 10 VATU, że dla każdego podmiotu dokonującego dostawy towarów używanych (dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków) podstawę opodatkowania stanowi, określona w ust. 4 lub 5, marża. (...) Dyrektor Izby w przekonujący sposób uzasadnił oszacowanie wielkości obrotu na podstawie należności z tytułu sprzedaży, jakie wpływały na konta bankowe skarżącego, co odpowiada przesłankom wynikającym z art. 23 § 4 i § 5 zdanie drugie OrdPU. Zatem metoda oparta na faktycznych wpływach należności na rachunki bankowe podatnika niewątpliwie w sposób najbardziej prawdopodobny zbliża się do rzeczywistej podstawy opodatkowania.