Opodatkowanie odsetek za opóźnienie

Uchwała NSA z 6.6.2016 r., II FPS 2/16

Monitor Podatkowy | 9/2016
Moduł: prawo podatkowe

Odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje powinny zostać zaliczone do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 PDOFizU.

Uchwała NSA z 6.6.2016 r., II FPS 2/16

Dnia 6.6.2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny (...) podjął uchwałę dotyczącą zagadnienia prawnego przekazanego przez NSA postanowieniem z 2.3.2016 r., II FSK 412/15, w sprawie ze skargi kasacyjnej Dyrektora IS w Poznaniu od wyroku WSA w Poznaniu z 10.10.2014 r., I SA/Po 587/14 w sprawie skargi B.K. i T.K. na decyzję Dyrektora IS w Poznaniu z 6.5.2014 r. Nr (...) w przedmiocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r., w którym na podstawie art. 187 § 1 ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., dalej: PostSądAdmU) przedstawiono składowi 7 sędziów NSA do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, tj.: Czy odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje powinny zostać zaliczone do przychodów ze źródła kapitały pieniężne, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej: PDOFizU), czy do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy? (...) Z uzasadnienia: (...) Stan faktyczny sprawy przyjęty przez WSA w Poznaniu; B. i T.K. (skarżący) złożyli w dniu 17.3.2008 r. korektę zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2007 r. W zeznaniu w pozycji „inne źródła” skarżący wykazał do opodatkowania kwotę otrzymanych odsetek za zwłokę w zapłacie za akcje pracownicze spółki Z (...) S.A. w K., w wysokości 18 834,64 zł, stosownie do informacji ­PIT-8C o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, wystawionej przez E (...) S.A. Pismem z 12.12.2013 r. skarżący wystąpił do Naczelnika US w T. o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. w kwocie 3579 zł. Do wniosku dołączył korektę zeznania skarżących i wyjaśnił, że zmiana wysokości zobowiązania wynikała z pominięcia dochodu w kwocie 18 834,64 zł z tytułu odsetek za zwłokę, zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego dla W. z 27.2.2007 r. (...) i wypłaconych w 2007 r. Naczelnik US w T. decyzją z 30.1.2014 r. odmówił stwierdzenia nadpłaty. Wskazał, że źródło przychodów w postaci odsetek za zwłokę w zapłacie za akcje pracownicze nie jest wynikiem posiadania udziałów (akcji), lecz wynikiem opóźnienia wypłaty ze sprzedaży akcji. W konsekwencji otrzymany z tego tytułu przychód należy kwalifikować jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 PDOFizU. (...)