Opodatkowanie akcyzą nabycia energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję na jej wytwarzanie w celu zużycia na własne potrzeby

Opodatkowanie akcyzą nabycia energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję na jej wytwarzanie w celu zużycia na własne potrzeby

Monitor Podatkowy | 6/2009
Moduł: prawo podatkowe
Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 31.3.2009 r., AE6/033/13/IRZ/09/1772

Podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, który dokupuje energię elektryczną i ją zużywa na własne potrzeby, staje się nabywcą końcowym. W tej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 9 ust. 1 pkt 2 AkcU, a podatnikiem będzie podmiot, który sprzedaje energię elektryczną nabywcy końcowemu.

Zgodnie z uzasadnieniem do art. 2 pkt 19 AkcU nabyw­cą końcowym jest podmiot, który nie będzie zajmował się obrotem energią elektryczną, lecz ją zużyje. Zatem ratio legis tego przepisu, określającego nabywcę końcowego poprzez odwołanie się do faktu braku posiadania jakiejkolwiek koncesji, która jest przewidziana w ustawie Prawo energetyczne, było wskazanie ostatecznego konsumenta, który kupuje energię elektryczną, aby ją zużyć na własne potrzeby.

Stan faktyczny

Działając na podstawie art. 14a OrdPU Minister Finansów wydał interpretację ogólną mającą na celu zapewnienie jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w zakresie przepisów art. 2 pkt 19 oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 AkcU. W powyższej interpretacji Minister Finansów uznał, że nabycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w celu jej zużycia na własne potrzeby stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 AkcU. Wynika to, zdaniem Ministra Finansów, z faktu, że w sytuacji gdy podmiot nabywa energię na własne potrzeby (nie przeznacza jej do sprzedaży), staje się nabywcą końcowym, podobnie jak każdy inny podmiot (ostateczny konsument), który zużywa energię na własne potrzeby (w swoim gospodarstwie domowym). W związku z tym w takim przypadku zastosowanie powinien znaleźć przepis art. 9 ust. 1 pkt 2 AkcU, zgodnie z którym przedmiotem opodatkowania jest sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju.

W ocenie Ministra przyjęcie odmiennego stanowiska byłoby niesprawiedliwe i mogłoby podważyć zasadę równości wobec prawa poprzez uprzywilejowanie podmiotów, które jedynie z uwagi na sam fakt posiadania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej mogłyby nabywać energię po cenie niezawierającej podatku akcyzowego, a którą następnie wykorzystałyby w taki sam sposób jak każdy inny nabywca końcowy (ale nieposiadający koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej), który kupuje energię elektryczną po cenie powiększonej o należny podatek akcyzowy.

Ponadto, jak wskazano w interpretacji, opodatkowania nie wyklucza definicja nabywcy końcowego zawarta w art. 2 pkt 19 AkcU zawężająca pojęcie nabywcy końcowego jedynie do podmiotu nieposiadającego koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego1. Zdaniem Ministra zamiarem ustawodawcy określającego nabywcę końcowego poprzez odwołanie się do braku posiadania przez niego koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną było wskazanie ostatecznego konsumenta, który kupuje energię elektryczną, aby ją zużyć na własne potrzeby.

Komentarz podatkowy

Stanowisko MF wyrażone w powyższej interpretacji budzi poważne wątpliwości. Przepisy nowej ustawy o podatku akcyzowym w art. 9 ust. 1 zawierają zamknięty katalog czynności w zakresie obrotu oraz zużycia energii elektrycznej podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, do których należy:

1) nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego,

2) sprzedaż energii elektrycznej, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu Prawa energetycznego, który wyprodukował tę energię, nabywcy końcowemu na terytorium kraju,

3) zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2,

4) zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię,

5) import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego,

6) zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Zgodnie z [...]