Opinie zabezpieczające – wybrane aspekty procesowe

Monitor Podatkowy | 12/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.12.4
Hanna Filipczyk

Celem tego artykułu jest omówienie wybranych aspektów proceduralnych postępowania w sprawie wydania opinii zabezpieczających, uregulowanego w przepisach rozdziału 4 Działu IIIa ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: OrdPU)1. Analiza uwzględnia dotychczasowe orzecznictwo sądowe i treść dotychczas wydanych opinii zabezpieczających i odmów ich wydania2 (badanych w aspekcie proceduralnym), a także dane uzyskane od Ministerstwa Finansów w trybie ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej3 (aktualne na 23.10.2020 r.).SUMMARY

Security opinions – chosen process aspects

The article discusses chosen issues connected with the procedure of giving security opinions. The author specifically analyzed the legal character of a security opinion, competitiveness of the procedure against other tax procedures, types of issued acts, the scope of judicial review of opinions and the refusal to issue them. Identified shortcomings of the regulation may be partly removed by means of interpretation, and partly they require amendment of regulations. Key words • security opinion • trust principle • GAAR • General Anti-avoidance Rule • tax evasion