Omyłkowy przelew z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.12.2021 r., 0111-KDIB1-2.4010.534.2021.2.MS

Monitor Podatkowy | 1/2022
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.22.1.12
Joanna Bielecka

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.12.2021 r., 0111-KDIB1-2.4010.534.2021.2.MS


Omyłkowy przelew z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności nie będzie wiązał się z sankcją w postaci wyłączenia tej płatności z kosztów uzyskania przychodu, jeżeli kontrahent dokona zwrotu wpłaconej kwoty, a kolejna wpłata przez podatnika zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W takiej sytuacji podatnik zachowa prawo do wykazania kosztów uzyskania przychodów.

Stan faktyczny

Wnioskodawca (dalej również jako: Spółka) prowadzi działalność gospodarczą jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka rozlicza istotną większość faktur VAT, wystawionych przez kontrahentów Spółki przez dokonanie zapłaty za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. Spółka stosuje tę zasadę również co do faktur VAT, w odniesieniu do których kontrahent nie miał obowiązku umieszczenia lub nie umieścił na nich sformułowania „metoda podzielonej płatności”. Pomimo stosowania powyższej zasady doszło do sytuacji, w których na skutek błędu w trakcie księgowania Spółka zapłaciła za faktury VAT, z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności z art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako: VATU). Płatności te były dokonywane w taki sposób pomimo wskazania na fakturze VAT wyrażenia „mechanizm podzielonej płatności”, na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 18a VATU. Należy zauważyć, iż niezwłocznie po wykryciu błędu Spółka skontaktowała się z kontrahentami, prosząc o zwrot kwot dotyczących błędnie dokonanych płatności, na rachunek bankowy Spółki. Następnie, po odzyskaniu środków Spółka ponownie dokonała zapłaty należnych kwot wraz z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W związku z powyższym Spółka zwróciła się z pytaniem, czy w sytuacji kiedy Spółka dokonała płatności dotyczącej transakcji z art. 19 Prawo przedsiębiorców (dalej jako: PPU), pomijając mechanizm podzielonej płatności z art. 108a ust. 1a VATU, pomimo zawarcia na fakturze VAT wyrażenia „mechanizm podzielonej płatności” z art. 106e ust. 1 pkt 18a VATU, następnie otrzyma zwrot zapłaconych kwot na swój rachunek bankowy oraz dokona ponownej zapłaty przelewem na rachunek bankowy kontrahenta wraz z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, ponoszone koszty wynikające z nabycia towarów i usług, potwierdzone za pomocą faktur VAT, podlegają ograniczeniu w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: PDOPrU)? Zdaniem Spółki koszty wynikające z nabycia towarów i usług, potwierdzone fakturami VAT, które Spółka ponownie zapłaci przelewem na rachunek bankowy kontrahenta za pomocą mechanizmu podzielonej płatności, stanowią koszty uzyskania przychodów i nie stosuje się do nich ograniczenia z art. 15d ust. 1 PDOPrU. Organ uznał stanowisko Spółki za prawidłowe.