Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe

Wyrok WSA w Warszawie z 20.9.2006 r., III SA/Wa 3277/05

Monitor Podatkowy | 2/2007
Moduł: prawo podatkowe

Możliwość uwolnienia się członka zarządu od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z o.o. poprzez wskazanie mienia spółki umożliwiającego zaspokojenie znacznej części zaległości podatkowych, wymaga wskazania takiego mienia, z którego egzekucja faktycznie jest możliwa.

Wyrok WSA w Warszawie z 20.9.2006 r., III SA/Wa 3277/05

Z uzasadnienia: Decyzją z 29.9.2005 r., Dyrektor IS w Warszawie utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Drugiego MUS w Warszawie z 6.6.2005 r., w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej „Y” członka zarządu „P” za zaległości podatkowe Spółki w podatku od towarów i usług za grudzień 1999 r. i styczeń–maj 2000 r., wraz z odsetkami za zwłokę.

W uzasadnieniu organ wskazał, że zaległości te zostały określone Spółce decyzją Naczelnika II MUS w Warszawie z 11.3.2005 r., Natomiast decyzją z 6.6.2005 r., organ ten przeniósł odpowiedzialność podatkową na „Y”.

Organ odwoławczy powołał się na art. 21 ustawy z 12.9.2002 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 169, poz. 1387), zgodnie z którym do odpowiedzialności podatkowej osób trzecich z tytułu zaległości podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie tej ustawy (tj. przed 1.1.2003 r.) stosuje się dotychczasowe przepisy Ordynacji podatkowej. Natomiast zgodnie z art. 107 § 1 ustawy z 29.8.1997 r. - ­Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), za zaległości podatkowe podatnika, odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem również osoby trzecie. Odpowiedzialność ta dotyczy również odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (art. 107 § 2 pkt 2). Z art. 108 § 2 pkt 2 lit. a) wynika, że decyzja o odpowiedzialności osoby trzeciej nie może zostać wydana przed dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej, co miało miejsce w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej – za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają całym swoim majątkiem członkowie jej za­rządu, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, chyba że członek zarządu wykaże, że w odpowiednim czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczę­to postępowanie zapobiegające upadłości (postępowanie układowe) albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, bądź też wskaże on mienie, z którego egzekucja jest możliwa.

„Y.” jest Prezesem Zarządu „P.” od 12.11.1998 r. do chwili obecnej. Ponadto, wdrożone przeciwko Spółce postępowanie egze­­kucyjne okazało się nieskuteczne, o czym świadczy pismo Naczelnika US Warszawa Praga z 23.11.2004 r., informujące o nieposiadaniu przez Spółkę żadnego majątku będącego przedmiotem zajęcia.

Zdaniem organu, twierdzenie podatnika zawarte w odwołaniu, że wskazał mienie, z którego egzekucja jest możliwa – nie zasługuje na uwzględnienie. Dotyczy to pisma z 17.1.2005 r., w którym „Y.” informuje o należnościach od „E.” w Mediolanie we Włoszech. Organ uważa, że członek zarządu może uwolnić się od takiej odpowiedzialności tylko wtedy, gdy wskaże mienie, z którego egzekucja faktycznie jest możliwa. Samo twierdzenie, że Spółka posiadała wartościowe środki obrotowe w postaci wielu wierzytelności m.in. względem „E.” nie stwarza możliwości wszczęcia egzekucji w stosunku do wskazanego mienia, tym bardziej, że już sam podatnik stwierdził, iż posiadane należności są bardzo trudno ściągalne. Ponadto, „Y.” oprócz swojego pisma nie przedstawił żadnych innych dowodów świadczących o faktycznym istnieniu tych wierzytelności.

Oceny czy upadłość zgłoszono we właściwym czasie należy dokonać w świetle art. 5 § 1 i 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upadłoś­ciowe (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.). Oznacza to, że przedsiębiorca jest zobowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zaprzestania płacenia długów, zgłosić w sądzie wniosek o zgłoszenie upadłości. Natomiast zgodnie z § 2, reprezentant przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 1 § 2, jest zobowiązany zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym majątek nie wystarcza na zaspokojenie długów, chyba że wcześniej rozpoczął się bieg terminu określonego w § 1.

Gdyby więc we właściwym terminie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub [...]