Odpowiedzialność członka zarządu spółki za jej zobowiązania podatkowe oraz zakres uzupełniającego postępowania dowodowego przed WSA

Wyrok NSA z 18.11.2005 r., FSK 2548/04

Monitor Podatkowy | 5/2006
Moduł: prawo handlowe, prawo podatkowe

Istnienie albo nieistnienie przesłanek wyłączających odpowiedzialność członka zarządu na podstawie art. 116 § 1 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej nie ma charakteru okoliczności uzupełniającej, lecz jest okolicznością zasadniczą. W sytuacji, gdy członek zarządu wykazał bierność w postępowaniu podatkowym, nie może w postępowaniu kasacyjnym czynić zarzutu sądowi I instancji, że nie prowadził z urzędu uzupełniającego postępowania dowodowego w tym zakresie w trybie art. 106 § 3 PostSądAdmU.

Wyrok NSA z 18.11.2005 r., FSK 2548/04


Z uzasadnienia: Wyrokiem z 18.3.2004 r., I SA/Po 4770/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w P. oddalił skargę R. M. na decyzję IS w ZG. z 26.11.2001 r., która to Izba utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w NS. z 24.9.2001 r., orzekającą odpowiedzialność R. M. - jako osoby trzeciej - za zaległości podatkowe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „G.” z siedzibą w Ł.

WSA przyjął następujący stan faktyczny:

Spółka „G.” prowadziła Przedsiębiorstwo Rolno- Przemysłowe. W miesiącach od marca do września 2000 r. włącznie dokonała wypłat wynagrodzeń ze stosunku pracy i złożyła deklaracje PIT-4, w których zadeklarowała jako płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych od wspomnianych wynagrodzeń. Nie wpłaciła jednak zadeklarowanego podatku. Organy podatkowe - powołując się na art. 30 § 1 OrdPU wydały decyzje o odpowiedzialności podatkowej Spółki jako płatnika. Egzekucja zobowiązań określonych w decyzjach okazała się bezskuteczna. R. M. był członkiem zarządu Spółki do 27.10.2000 r., w tym także w czasie, w którym organ podatkowy wydał decyzję o odpowiedzialności podatkowej Spółki.

Dnia 17.9.2000 r. Spółka złożyła wniosek o upadłość, który Sąd Rejonowy w ZG. oddalił postanowieniem z 16.1.2001 r., gdyż majątek dłużnika nie wystarczał nawet na zaspokojenie kosztów postępowania.

W świetle przedstawionego wyżej stanu faktycznego WSA w P. podzielił pogląd organów obu instancji, że wystąpiły przesłanki do orzeczenia odpowiedzialności R. M. - jako członka zarządu - za zaległości podatkowe spółki „G.” na podstawie art. 116 § 1 i 2 OrdPU. Organy podatkowe wykazały bowiem fakt pełnienia przez skarżącego obowiązków członka zarządu w czasie powstania zobowiązania podatkowego Spółki oraz fakt bezskuteczności egzekucji przeciwko Spółce. Ciężar wykazania okoliczności uwalniających od odpowiedzialności obciążał członka zarządu, który stosownego dowodu nie przeprowadził. W szczególności nie można przyjąć, że zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło we właściwym czasie, skoro nie zachowano dwutygodniowego terminu z art. 5 § 1 i 2 rozporządzenia Prezydenta RP z 24.10.1934 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.), liczonego od dnia zaprzestania płacenia długów.

Od wyroku sądu I instancji strona wniosła skargę kasacyjną.

W skardze kasacyjnej zarzucono WSA naruszenie przepisów postępowania (art. 174 pkt 2 PostSądAdmU), a mianowicie:

[...]