Odliczenie VAT przy usługach hotelowych

Wyrok NSA z 22.11.2019 r., I FSK 1259/17

Monitor Podatkowy | 1/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.1.9

Prawidłowy jest zatem pogląd, że podatnik podatku od towarów i usług świadczący usługi hotelowe – co do zasady zaliczające się do szerszej kategorii usług turystyki, o których stanowi art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) VATU – może, o ile usługi te są opodatkowane na zasadach innych aniżeli określone w art. 119 ustawy, rozliczyć podatek naliczony od nabytych usług gastronomicznych i noclegowych. Do takiej kategorii podatników adresowane jest bowiem wyłączenie, wynikającej z początkowej części normy zawartej w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, restrykcji polegającej na pozbawieniu prawa do rozliczenia podatku naliczonego (...). Pomimo uchylenia z dniem 1.12.2008 r. przepisu art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) VATU, w aktualnym stanie prawnym podatnik prowadzący działalność hotelową, który korzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług gastronomicznych i noclegowych, z uwagi na treść art. 176 Dyrektywy 112 nadal ma prawo do odliczeń określonych w uchylonym przepisie, o ile tylko w dalszym ciągu spełnia przesłanki przewidziane w tej normie prawnej.

Wyrok NSA z 22.11.2019 r., I FSK 1259/17

Z uzasadnienia: Zaskarżonym wyrokiem z 23.3.2017 r., III SA/Wa 843/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną przez O. S.A. z siedzibą w W. interpretację indywidualną Ministra Finansów z 13.11.2015 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług. O. S.A. z siedzibą w W. (dalej: spółka) złożyła wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu usług gastronomicznych i noclegowych nabywanych na potrzeby gości. Spółka stwierdziła, że przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do usług noclegowych i gastronomicznych nabywanych od spółek z Grupy Hotelowej (...), jak i od podmiotów trzecich, pomimo uchylenia art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: VATU). Według niej uchylenie tego przepisu narusza klauzulę stand still wynikającą z art. 176 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE z 11.12.2006 r., L nr 347, s. 1 ze zm., dalej: Dyrektywa 112), przez co nie może on stanowić podstawy do pozbawienia spółki prawa do odliczenia w stosunku do usług noclegowych i gastronomicznych nabywanych nie jako ostateczny konsument, ale w celu ich dalszej odsprzedaży. Spółka, odprzedając gościom hotelowym usługi noclegowe i gastronomiczne, świadczy usługi turystyki w rozumieniu art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) VATU, opodatkowane na innych zasadach niż wskazane w art. 119 VATU, więc przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie przytoczonego przepisu. Minister Finansów w wydanej interpretacji indywidualnej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uzasadniając orzeczenie, wskazał, że rację miała spółka w przedmiocie wykładni art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) VATU. Sąd stwierdził, że pomimo uchylenia od 1.12.2008 r. art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) VATU, w aktualnym stanie prawnym podatnik prowadzący działalność hotelową, który korzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług gastronomicznych i noclegowych, z uwagi na treść art. 176 Dyrektywy 112 nadal ma prawo do odliczeń określonych w uchylonym przepisie, o ile tylko w dalszym ciągu spełnia przesłanki przewidziane w tej normie prawnej. Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł organ. Wyrok zaskarżył w całości, zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 176 Dyrektywy 112 i art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) oraz lit. b) VATU (...).