Obowiązki profesjonalnego pełnomocnika przy sporządzaniu odwołania w sprawach podatkowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Monitor Podatkowy | 2/2014
Moduł: prawo podatkowe
Rafał Bucholski, Agnieszka Mikos-Sitek

Szczególne znaczenie odwołania w postępowaniu podatkowym wiąże się m.in. z przypisywaną mu rolą podstawowego środka kontroli decyzji organów podatkowych. W tym kontekście specjalnego znaczenia nabierają również obowiązki profesjonalnego pełnomocnika przy sporządzeniu takiego odwołania, poprawne bowiem sformułowanie zarzutów przeciw decyzji czy określenie istoty i zakresu żądania ma w tym przypadku zasadnicze znaczenie dla uznania odwołania za spełniające przypisane mu wymogi i uzyskania korzystnego efektu z punktu widzenia podatnika. Omawiane zagadnienie nabiera jeszcze nieco innego znaczenia w ­perspektywie zauważalnych tendencji do odformalizowania zasad sporządzania odwołań w sprawach podatkowych.