Obowiązek pobrania podatku u źródła w przypadku najmu urządzenia przemysłowego za granicą

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Bydgoszczy z 4.7.2014 r., ITPB4/423-42/14/AM

Monitor Podatkowy | 3/2015
Moduł: prawo podatkowe
Marcin Jamroży, Anna Główka

Do powstania przychodów u zagranicznych osób prawnych na terytorium Polski dochodzi wtedy, gdy miejsce położenia źródła tych dochodów znajduje się w Polsce, nie zaś miejsce świadczenia usługi, wykonywania czynności lub miejsce dokonania wypłaty. Jeśli świadczenia są wykonywane na rzecz polskiego rezydenta podatkowego, dochodzi wówczas do osiągania przez nierezydentów dochodów na terenie Polski – źródło przychodu znajduje się w Polsce. Obowiązek pobrania podatku „u źródła” wynika bowiem z samego faktu dokonania wypłaty należności na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd za granicą.

Stan faktyczny

Wnioskodawca (rezydent polski), będący firmą transportową, zawarł ze spółką z siedzibą w Królestwie Danii umowę przewozu towarów. Ponieważ wnioskodawca posiada ciągniki siodłowe bez naczep, zawarł z tą duńską spółką umowę najmu naczepy. Przewozy towarów spółki duńskiej odbywają się z wykorzystaniem przedmiotowej naczepy na terenie krajów UE, z wyjątkiem Polski. Wnioskodawca wystąpił do organu podatkowego z pytaniem, czy z tytułu zapłaty na rzecz duńskiej spółki należności za najem naczepy powinien potrącać podatek dochodowy od osób prawnych, przewidziany w art. 21 ust. 1 pkt 1 PDOPrU1 (tzw. podatek u źródła), z uwzględnieniem postanowień polsko-duńskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania2. Zajmując własne stanowisko, wnioskodawca stwierdził, że ponieważ naczepa wykorzystywana jest poza terytorium Polski, to brak jest związku gospodarczego między przychodem uzyskanym przez spółkę duńską a terytorium Polski. Tym samym nie będzie on obowiązany do poboru podatku u źródła w momencie wypłaty wynagrodzenia dla spółki duńskiej za najem tej naczepy. Organ uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Stwierdził, że do powstania przychodów u zagranicznych osób prawnych na terytorium Polski dochodzi wtedy, gdy w Polsce znajduje się miejsce położenia źródła tych dochodów, nie zaś miejsce świadczenia usługi, wykonywania czynności czy miejsce dokonania wypłaty. Jeśli świadczenia są wykonywane na rzecz polskiego rezydenta podatkowego, dochodzi wówczas do osiągania przez nierezydentów dochodów na terenie Polski – źródło przychodu znajduje się w Polsce. Przyjęcie poglądu wnioskodawcy doprowadziłoby do sytuacji, w której każda usługa realizowana poza obszarem Polski nie podlegałaby opodatkowaniu ani w Polsce, ani nawet w kraju wykonywania tej usługi, co skutkowałoby podważeniem istoty uregulowań dotyczących ograniczonego obowiązku podatkowego oraz znacznego ograniczenia ich stosowania. Na wnioskodawcy ciążą zatem obowiązki płatnika podatku u źródła z tytułu wypłaty należności dla spółki duńskiej za najem naczepy, z uwzględnieniem postanowień polsko-duńskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.