Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności – kluczowe problemy interpretacyjne

Monitor Podatkowy | 6/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.6.1
Jacek Hawrysz
Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności – kluczowe problemy interpretacyjne

W przypadku obligatoryjnego funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności – i daleko idących sankcji za błędy w jego stosowaniu – niezwykle istotnego znaczenia nabiera zasada pewności prawa1. Innymi słowy, kluczowe jest, by wykładnia przepisów ustawy pozwalała na możliwość jej czytelnego zinterpretowania oraz by pojawiające się wątpliwości były wyjaśnione tak, by wyjaśnienia te dawały pewność jak najszerszym grupom podatników2. Niniejszy artykuł stanowi próbę zidentyfikowania i omówienia najważniejszych problemów interpretacyjnych związanych z wykładnią przepisów regulujących stosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Celem opracowania jest więc pokazanie ewolucji najpoważniejszych wątpliwości interpretacyjnych – zarówno teoretycznych, pojawiających się na etapie konsultacji publicznych nad projektem ustawy, jak i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem mechanizmu po wejściu w życie ustawy nowelizującej3.SUMMARY

Obligatory spilt payment – key interpretative problems

In November 2019 an obligatory spilt payment has been introduced in Poland. Taking into account far-reaching sanctions for mistakes in its application, the principle of legal certainty becomes extremely significant. It is crucial that the legal interpretation of the act allows a possibility for its clear interpretation, and possible doubts were explained so that these explanations give certainty to the widest groups of taxpayers. The present article is an attempt to identify and discuss the most important interpretative problems connected with the interpretation of provisions regulating the application of obligatory split payment. These problems were identified based on the analysis of doubts at the stage of public consultations regarding a draft law and individual interpretations issued during the first three months after taking effect of the act introducing obligatory split payment. Key words:  obligatory split payment