O grupie VAT w okresie „przejściowym”, czyli czy i jak korygować faktury zakupowe i sprzedażowe?

Monitor Podatkowy | 1/2022
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.22.1.4
Jacek Matarewicz
O grupie VAT w okresie „przejściowym”, czyli czy i jak korygować faktury zakupowe i sprzedażowe?

Od 1.7.2022 r. wchodzą w życie przepisy o tzw. grupach VAT. Nie wszystkie zagadnienia z tym związane zostały przez ustawodawcę uregulowane, co może powodować pewien chaos interpretacyjny. Niniejszy tekst stanowi propozycję wypełnienia luki prawnej w obszarze fakturowania i korygowania faktur w związku z utworzeniem grupy VAT. Nie jest bowiem tajemnicą, że w okresie tzw. przejściowym, tj. zaraz po utworzeniu grupy VAT czy po utracie statusu podatnika VAT przez tę grupę, mogą wystąpić problemy związane z niewłaściwie oznaczoną fakturą zakupu lub sprzedaży. Podobnie niepewność prawną może zrodzić potrzeba wystawienia faktury korygującej po zmianie sytuacji podatkowo-prawnej grupy VAT.SUMMARY

About the VAT Group in the "transition" period, i.e. whether and how to correct purchase and sales invoices?

From July 2022, will come into force the provisions of the so-called VAT groups. Not all related issues have been regulated by the legislator, which may cause some interpretation chaos. This text is a proposal to fill a legal loophole in the area of invoicing and correcting invoices in connection with the creation of the VAT group. It is no secret that during the transitional period, i.e. immediately after the creation of a VAT group or after the group loses its VAT status, there may be problems related to the incorrectly marked purchase or sale invoice. Similarly, legal uncertainty may result from the need to issue a corrective invoice after a change in the tax and legal situation of the VAT group. Keywords: VAT group, correcting invoice, corrective note, tax succession