Nowe dowody jako podstawa wzruszenia ostatecznej decyzji podatkowej

Monitor Podatkowy | 2/2016
Moduł: prawo podatkowe
Marek Szubiakowski
Nowe dowody jako podstawa wzruszenia ostatecznej decyzji podatkowej

Przedmiotem artykułu jest jedna z przesłanek wzruszenia decyzji ostatecznej, zawarta w art. 240 § 1 pkt 5 OrdPU. Podstawą wznowienia postępowania jest stwierdzenie zaistnienia nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów, które istniały już w dniu wydania decyzji, ale nie były znane organowi orzekającemu. Choć jest to przesłanka znana postępowaniom sądowym i administracyjnym, to jej obecna budowa w regulacji postępowania administracyjnego i podatkowego wymaga refleksji.