Nieekwiwalentne wynagrodzenie jako podstawa opodatkowania

Nieekwiwalentne wynagrodzenie jako podstawa opodatkowania

Monitor Podatkowy | 4/2005
Moduł: prawo podatkowe
Dariusz Gibasiewicz

Wyrok ETS z 20.1.2005 r. (C-412/03) w sprawie Hotel Scandic Gåsabäck Ab v Rikssakatteverket

Artykuły 2, 5(6) i 6(2)(b) Szóstej Dyrektywy 77/388/ EEC z 17.5.1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich w zakresie podatków obrotowych (...) należy interpretować jako wyłączające możliwość zastosowania w przepisach krajowych rozwiązania, polegającego na tym, że transakcje w związku z którymi nastąpiła faktyczna zapłata wynagrodzenia byłyby traktowane jako przekazanie towarów lub usług na potrzeby osobiste, nawet jeżeli wynagrodzenie jest niższe niż koszt wytworzenia towaru lub świadczenia usługi.

Stan faktyczny

Wystąpienie o wydanie orzeczenia wstępnego dotyczy interpretacji art. 2, 5(6) i 6(2)(b) VI Dyrektywy 77/388/EEC z 17.5.1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich w zakresie podatków obrotowych (...)

Powyższe pytanie powstało w związku ze sporem pomiędzy Hotel Scandic Gåsabäck Ab (dalej jako Scandic) przeciwko Rikssakatteverket (Narodowa Rada Podatkowa), a dotyczyło ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku przekazywania posiłków przez przedsiębiorstwo swoim pracownikom. (...)

Scandic prowadzi działalność gospodarczą w branży hoteli i restauracji w Szwecji. Oferuje swoim 25 pracownikom obiad w stałej cenie, który jest wydawany w stołówce zorganizowanej w tym celu.

Za posiłek pracownicy płacą cenę, która przekracza koszty poniesione przez Scandic. Jednakże, jest możliwe, że w przyszłości cena będzie niższa od tych kosztów. Chcąc upewnić się co do konsekwencji podatkowych związanych z wydawaniem posiłków pracownikom, Scandic zwrócił się z pytaniem do Skatterättsnämnden (organ odpowiedzialny za wydawanie wstępnych decyzji w sprawach podatkowych) czy przekazywanie posiłków pracownikom stanowiło dostawę żywności (opodatkowaną stawką 12%), czy też świadczenie usługi (opodatkowane stawką 25%) i czy fakt, iż pracodawca przekazuje posiłki za cenę niższą niż koszty związane z dostawą towarów lub świadczeniem usług oznacza, że takie przekazanie jest opodatkowane zgodnie z przepisami szwedzkiej ustawy, które dotyczą przekazania na potrzeby osobiste i czy podstawą opodatkowania jest cena płacona przez pracowników.

We wstępnej decyzji z 10.6.2002 r. (...) stwierdzono, że przekazywanie posiłków przez Scandic swoim pracownikom stanowi świadczenie usług i podlega VAT (...), w przypadku, gdy cena posiłku jest niższa niż koszty poniesione przez Scandic.

Od powyższej decyzji Scandic wniósł odwołanie do Regeringsrätten (Najwyższy Sąd Administracyjny). Argumentował, iż wydanie posiłku pracownikom musi być uważane za dostawę towarów, a nie świadczenie usług i przepisy o wykorzystaniu [...]