Nabycie sprawdzające – wątpliwości wokół odpowiedzialności karnej skarbowej

Monitor Podatkowy | 1/2022
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.22.1.1
Adam Bartosiewicz
Nabycie sprawdzające – wątpliwości wokół odpowiedzialności karnej skarbowej

Z dniem 1.1.2022 r. funkcjonariusze KAS dostali możliwość kontrolowania przedsiębiorców (podatników) w ramach nowej procedury – nabycia sprawdzającego. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy1, którą wprowadzano nabycie sprawdzające, procedura ta ma uzupełniać obecne narzędzia służące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom godzącym w zasadę powszechności i równości opodatkowania, chroniąc przy tym uczciwą konkurencję. Nowe narzędzia w tym zakresie mają przyczyniać się do skuteczniejszego niż obecnie przeciwdziałania nieprawidłowościom w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, niewystawiania albo niewydawania paragonu fiskalnego.
Można zatem powiedzieć, że nabycie sprawdzające ma za zadanie przede wszystkim sprawdzenie, czy dokonywana sprzedaż (świadczenie usług bądź dostawa towarów) jest ewidencjonowana w kasie rejestrującej (zgodnie ze stosownym obowiązkiem).SUMMARY

Acquisition of control – doubts regarding penal fiscal responsibility

As of 1 January 2022, officials from the National Revenue Administration have a tool to control entrepreneurs (taxpayers) within a new procedure – acquisition of control. According to the justification of the draft bill, which introduced acquisition of control, this procedure is supposed to complement current tools that are used against negative actions violating the principle of universality and equality of taxation, while protecting fair competition. New tools are supposed to contribute to more effective counteraction against irregularities within sales records while using cash registers, and not creating or not giving a receipt. One could say that acquisition of control is mainly supposed to check whether a sale (supply of services or delivery of goods) is recorded in a cash register (according to the new obligation). Keywords: acquisition of control sale without cash register penal fiscal responsibility imaginary crime (delictum putativum).