Moment dokonania odliczenia proporcjonalnego podatku zapłaconego w państwie źródła

Moment dokonania odliczenia proporcjonalnego podatku zapłaconego w państwie źródła

Monitor Podatkowy | 12/2011
Moduł: prawo podatkowe
Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 4.1.2011 r., IPPB5/423-650/10-6/DG

W przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawca, z uwagi na literalne brzmienie przepisu art. 20 ust. 1 ustawy podatkowej, nie ma prawa rozliczenia zapłaconego podatku od dochodu osiągniętego za granicą w 2010 r. w kolejnym roku podatkowym. Faktu tego nie zmienia kwalifikacja wynagrodzenia jako zaliczki. Przepis art. 20 ust. 1 ustawy podatkowej określa, iż „od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie”. Zatem w tym przypadku bez znaczenia pozostaje fakt, iż jak to argumentuje wnioskodawca „wynagrodzenie płatne jest w zaliczkach”, w sytuacji gdy kontrahent potrącił podatek u źródła w 2010 r. w wysokości 10%, o czym spółka została pisemnie poinformowana.

Przytoczone powyżej przepisy nie przewidują możliwości odliczenia tego podatku w latach następnych. Podkreślić należy, iż odliczenia można dokonać jedynie w roku opodatkowania w Polsce zagranicznego dochodu, od którego zapłacono zagraniczny podatek. Przepis wyraźnie określa, iż „w rozliczeniu za rok podatkowy dochody te łączy się z dochodami (…)”, wprowadzając zasadę łączenia dochodów osiąganych w tych samych latach podatkowych, a nie w kolejno po sobie następujących.

Stan faktyczny

Spółka z siedzibą na terytorium Polski udzieliła kontrahentowi będącemu francuskim rezydentem podatkowym licencji obejmującej m.in. prawa do publikowania, dystrybucji, promocji, sprzedaży wysyłkowej oraz on-line gry wideo. Określone w umowie wynagrodzenie płatne jest w zaliczkach, przy czym gra zostanie wydana oraz przekazana licencjobiorcy w 2011 r. Licencjobiorca zgodnie z art. 12 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Francją w dniu 20.6.1975 r. oraz po otrzymaniu od spółki stosownego certyfikatu rezydencji, w momencie wypłaty należności (zaliczki) potrąca podatek u źródła w wysokości 10%, o czym wnioskodawca jest pisemnie informowany. W 2010 r. francuski kontrahent wypłacił na rzecz spółki część wynagrodzenia w formie zaliczek na poczet usług, które będą realizowane przez spółkę dopiero w 2011 r. Na gruncie opisanego stanu faktycznego spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej prawidłowość jej stanowiska, zgodnie z którym jest ona uprawniona do odliczenia podatku zapłaconego we Francji w 2010 r. od podatku dochodowego zapłaconego w Polsce w 2011 r. Zdaniem wnioskodawcy otrzymane w 2010 r. zaliczki nie stanowią przychodu na gruncie PDOPrU, a przychód z tytułu zawartej umowy z rezydentem francuskim spółka rozpozna dopiero w 2011 r. Dlatego też zdaniem spółki na mocy art. 20 ust. 1 PDOPrU uprawnienie do odliczenia podatku potrąconego przez licencjonobiorcę w 2010 r. będzie możliwe dopiero w zeznaniu rocznym
za 2011 r.

W ocenie Dyrektora IS w Warszawie pogląd wyrażony przez spółkę jest nieprawidłowy. Dyrektor IS w Warszawie wskazał, że przepis art. 12 ust. 4 pkt 1 PDOPrU wymienia przychody neutralne podatkowo, wskazując na niestanowiące przychodów pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, jednakże nie będzie miał on zastosowania w niniejszej sprawie. Sformułowanie pobrane wpłaty lub zarachowane należności, którym ustawodawca posłuży się w art. 12 ust. 4 pkt 1 PDOPrU, odnosi się do pobranych przez podatnika przedpłat i zaliczek na poczet dostaw towarów i usług, których wykonanie jest odroczone w czasie i dopiero po realizacji łączącej strony umowy występuje przychód podlegający opodatkowaniu. W stanie faktycznym opisanym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zastosowanie będzie miał wyłącznie art. 20 ust. 1 PDOPrU w zw. z art. 12 ust. 2 polsko-francuskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zdaniem Dyrektora IS w Warszawie wnioskodawca, z uwagi na literalne brzmienie przepisu art. 20 ust. 1 PDOPrU, nie jest uprawniony do dokonania odliczenia podatku zapłaconego od dochodu osiągniętego za granicą w 2010 r. w kolejnym roku podatkowym. Powyższego stanowiska nie zmienia w szczególności fakt, że wynagrodzenie, od którego kontrahent francuski pobrał podatek u źródła, stanowi zaliczkę niepowodującą powstania obowiązku podatkowego na gruncie PDOPrU. Przepis art. 20 ust. 1 PDOPrU określa, iż od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. W związku z tym bez znaczenia pozostaje fakt, że wynagrodzenie jest płatne w zaliczkach, w sytuacji gdy kontrahent potrącił podatek u źródła w 2010 r. w wysokości 10%, o czym spółka została pisemnie poinformowana. Przepisy ­PDOPrU nie przewidują możliwości odliczenia podatku zapłaconego w 2010 r. w następnych latach podatkowych. Przepis art. 20 ­PDOPrU wyraźnie wskazuje, iż dochody polskich rezydentów podatkowych osiągane poza terytorium Polski łączy się z dochodami osiągniętymi na terytorium Polski, wprowadzając zasadę łączenia dochodów osiąganych w tych samych latach podatkowych, a nie w kolejno po sobie następujących. Z uwagi na powyższe Dyrektor IS w Warszawie uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe.

Komentarz podatkowy

Przedmiotem interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora IS w Warszawie jest określenie momentu, w którym podatnik, będący polskim rezydentem podatkowym, jest uprawniony do dokonania odliczenia podatku zapłaconego za granicą oraz wpływu momentu zapłaty podatku na prawo do odliczenia. Zasady odliczenia podatku zapłaconego za granicą reguluje [...]