Majątkowa wspólność ustawowa wobec nadpłaty i zaległości podatkowych

Wyrok NSA z 12.9.2017 r., I FSK 2199/15

Monitor Podatkowy | 12/2017
Moduł: prawo podatkowe

Skoro z jednej strony organ podatkowy ma prawo do dokonania zwrotu całej nadpłaty na rzecz jednego z małżonków, jako jednego z wierzycieli solidarnych, zaś z drugiej strony, każdy ze współmałżonków, jako wierzyciel solidarny – jest uprawniony do otrzymania całej nadpłaty – to w sytuacji ciążących na podatniku uprawnionym do otrzymania całej nadpłaty zaległości podatkowych, organ podatkowy może, a nawet musi zastosować art. 76 § 1 OrdPU (...) w świetle art. 92 § 3 i art. 76 § 1 OrdPU nadpłata wynikająca ze wspólnego opodatkowania małżonków może być zaliczona z urzędu na poczet zaległości podatkowej jednego z małżonków wynikającej z zobowiązania w podatku od towarów i usług.

Wyrok NSA z 12.9.2017 r., I FSK 2199/15