Kwantyfikacja poziomu efektywności fiskalnej podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce

Monitor Podatkowy | 5/2019
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.19.5.3
Jakub Jankowski
Kwantyfikacja poziomu efektywności fiskalnej podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce

Od kilku lat w debacie publicznej pojawia się problem utraty wpływów budżetowych przez Skarb Państwa w podatku dochodowym od osób prawnych (PDOPr). Niestety dyskusja ta ma w dużej mierze charakter polityczny, a przedstawiane argumenty stanowią skróty myślowe, które trudno zweryfikować w sposób merytoryczny. W odniesieniu do PDOPr nie zostały dotychczas opublikowane żadne oficjalne opracowania Ministerstwa Finansów w przedmiocie wysokości potencjalnej luki podatkowej. W przeciwieństwie do VAT w podatku dochodowym od osób prawnych nie zostały również zdiagnozowane w sposób precyzyjny mechanizmy odpowiedzialne za funkcjonowanie aktualnie istniejącej luki podatkowej. W niniejszym artykule na podstawie statystyk Ministerstwa Finansów zostaje przeanalizowana efektywność (wydajność) fiskalna podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce1.SUMMARY

Determination of CIT’s fiscal efficiency in Poland
The issue of CIT’s base erosion has been raised in the public debate for several years. Unfortunately, this discussion is largely political in nature, and the presented arguments are so simplified and general that it is very difficult to verify them in a objective manner. With respect to CIT’s tax gap, no official studies of the Ministry of Finance have been published so far. In contrast to VAT in CIT, the mechanisms responsible for the functioning of the current tax gap are also not precisely recognized. In this article, on the basis of statistics of the Ministry of Finance, the effectiveness (efficiency) of CIT taxation in Poland is analyzed.
Key words • Corporate income tax • tax gap • tax base erosion • profit shifting • tax avoidance • effective tax rate • artificial tax loss