Korzystna zmiana w podejściu organów podatkowych w zakresie wykładni pojęcia „straty podatkowej” jako przesłanki wyłączającej obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych

Interpretacja indywidualna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 8.11.2019 r., DPP13.8221.81.2019.CPXJ

Monitor Podatkowy | 3/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.3.9
Aneta Niemowna

W wydawanych początkowo interpretacjach indywidualnych organy podatkowe potwierdzały, że ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych mogą skorzystać podatnicy, którzy nie wykazali straty podatkowej zarówno z działalności operacyjnej, jak i z zysków kapitałowych. Restrykcyjne stanowisko wynikało w głównej mierze z wykładni literalnej przepisu, który nie wskazuje expressis verbis, z jakim rodzajem źródła przychodu należy powiązać stratę podatkową. W wyniku zmiany stanowiska organów podatkowych nastąpił istotny zwrot ku liberalnej wykładni. Aktualnie brak obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych należy ustalić na bazie straty ze źródła przychodów, do którego zalicza się transakcję podlegającą temu obowiązkowi.