Korekta odpisów amortyzacyjnych po otrzymaniu dotacji na nabycie lub wytworzenie środków trwałych

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Katowicach z 15.9.2014 r., IBPBI/2/423-763/14/IZ

Monitor Podatkowy | 3/2015
Moduł: prawo podatkowe
Marcin Jamroży, Anna Główka

W sytuacji gdy wartość poniesionych przez spółkę wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych została zrefundowana (zwrócona), to stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 48 PDOPrU 1, dotyczące ich odpisy amortyzacyjne (których podstawę stanowi ustalona zgodnie z przepisami wartość początkowa, która nie ulega korekcie w związku z otrzymaniem dotacji) podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w okresach rozliczeniowych, w których odpisy te były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Stan faktyczny

W styczniu 2014 r. spółka otrzymała część dotacji unijnej, pozyskanej na realizację projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności UE. W związku z powyższym spółka odnotowała zwiększenie udziału dotacji w kosztach amortyzacji, jako kosztach niestanowiących kosztów uzyskania przychodu. W ramach projektu od 2008 r. amortyzowanych było wiele środków trwałych. Spółka wystąpiła do organu podatkowego z pytaniem, czy właściwe jest dokonywanie przez spółkę – w związku z otrzymaniem dotacji – korekty amortyzacji na bieżąco, od stycznia 2014 r. Zajmując własne stanowisko, spółka stwierdziła, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 PDOPrU odpisy amortyzacyjne powinny zostać skorygowane w momencie otrzymania refundacji, a nie wcześniej. Organ uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W jego ocenie otrzymanie dofinansowania nie zmienia momentu poniesienia i potrącenia kosztu, a jedynie wpływa na jego wysokość bądź też całkowite wykluczenie wydatku z kosztów podatkowych. Zatem korekty kosztów powinny odnosić się do tych okresów rozliczeniowych, w których koszty te były pierwotnie ujęte w rachunku podatkowym. Zasady te odnoszą się zarówno do wydatków zaliczanych bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów, jak i podlegających ujęciu w tych kosztach w sposób pośredni, tj. w postaci odpisów amortyzacyjnych. W konsekwencji gdy wartość poniesionych przez spółkę wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych została zrefundowana, to zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 PDOPrU dotyczące ich odpisy amortyzacyjne podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w okresach rozliczeniowych, w których odpisy te były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.