Konstytucyjność klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania

Monitor Podatkowy | 5/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.5.3
Jakub Jankowski
Konstytucyjność klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania

Funkcjonowanie klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania (ang. general anti-avoidance rules – GAAR) w polskim systemie podatkowym jest przedmiotem licznych kontrowersji w doktrynie prawa podatkowego. W odniesieniu do GAAR stosunkowo często formułowane są zarzuty co do jej niekonstytucyjności. Głównym argumentem najczęściej wskazywanym przez oponentów GAAR jest okoliczność, że obecna hipoteza klauzuli nie spełnia wytycznych wynikających z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11.5.2004 r. (K 4/03). W ramach niniejszej publikacji zostają przedstawione kontrargumenty przeczące tej tezie. Analiza zostaje dokonana w odniesieniu do stanu prawnego na 31.12.2019 r.


SUMMARY

Constitutionality of general anti-avoidance rules
This publication presents arguments indicating the admissibility of the general anti-avoidance rule in the Polish tax system. Firstly, the subject of the analysis is the judgment of the Constitutional Tribunal of 11.05.2004 (case file no. K 4/03), which formulates the criteria to be met by GAAR. Then, the structure of the current clause is presented in the context of the above mentioned guidelines of the Constitutional Tribunal. Key words • tax avoidance • general anti-avoidance rules • Constitution • tax gain contrary to subject-matter or aim of the tax act • artificial mode of operation