Kolejny punkt w walce z gospodarką cienia – odliczenia VAT

Monitor Podatkowy | 6/2018
Moduł: prawo podatkowe
Katarzyna Dokukin
Kolejny punkt w walce z gospodarką cienia
 – odliczenia VAT


SUMMARY

Next step fighting the shadow economy – VAT deduction In 2017, many reforms were implemented, of which purpose was to limit the scale of running an illegal economic activity and economic crime. Some examples of these reforms include, i.aStandard Audit File for Tax (SAT-F), expanding the mechanism of reverse burden, mechanism of solidary responsibility, transport package, extended confiscation, limiting cash payments or receipt lottery. Nevertheless, the fight continues. It is worth to stop at this point and analyze other, very obvious, areas that are unregulated legally in regard to sealing tax system. You will find more information below. Key words tax • tax deduction • tax law • tax system • tax frauds • legal loophole
W 2017 r. wdrożonych zostało wiele reform służących ograniczeniu skali prowadzenia nielegalnej działalności gospodarczej oraz przestępczości ekonomicznej. Zaliczyć do nich można m.in. Jednolity Plik Kontrolny (JPK), rozszerzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia, mechanizm solidarnej odpowiedzialności, pakiet transportowy, konfiskatę rozszerzoną, ograniczenie płatności gotówkowych czy loterię paragonową1. Niemniej jednak walka trwa. Warto zatrzymać się i analizować kolejne, jakże oczywiste, a nieuregulowane prawnie obszary dotyczące uszczelniania systemu podatkowego, o czym poniżej. W ramach wstępu – prawo do 100-procentowego odliczenia podatku VAT dla samochodów osobowych możliwe jest po spełnieniu trzech warunków. Po pierwsze, podatnik obowiązany jest złożyć do urzędu skarbowego deklarację VAT-26, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z tym pojazdem. Po drugie – prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówkę). Po trzecie – ostatnie – określić, czy to np. w regulaminie, czy też innym dokumencie, wyraźne reguły użytkowania2. Zakładając hipotetyczną sytuację posiadania przez przedsiębiorcę dwóch pojazdów samochodowych, mianowicie: pojazdu służącego do tzw. celów osobistych (wyłącznie prywatny) oraz drugiego:
1) pojazdu o masie powyżej 3,5 tony czy 2) pojazdu tzw. specjalnego, np. koparko-spycharki, czy 3) pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do celów gospodarczych, po spełnieniu wyżej wymienionych przesłanek
– podatnikowi takiemu przysługiwać będzie pełne odliczenie podatku VAT (100%). Idąc tym tropem i drogą dedukcji, można wnioskować, że czym i stoi na przeszkodzie wskazanym hipotetycznie przypadkom, żądania wystawienia faktury VAT przy zakupie, np. oleju napędowego do pojazdu służącego celom wyłącznie osobistym (gdzie żadne odliczenie nie wchodzi w rachubę), a następnie ta wystawiona faktura w rzeczywistości posłuży się do obniżenia podatku należnego o kwotę podatki naliczonego do pojazdu z pkt 1–3. Innymi słowy, w przypadku gdy podatnik posiada w swoim władaniu jednocześnie dwa lub kilka pojazdów i chociażby do jednego z nich przysługiwać mu będzie pełne prawo do odliczenia podatku VAT – hipotetycznie będzie ono również przysługiwać do pojazdów pozostałych. Dzieje się tak, ponieważ przy dokonaniu czynności należących wyłącznie do celów prywatnych nie ma przeszkód w wystawieniu faktury VAT do fikcyjnie wykonywanych czynności gospodarczych. Przekładając potocznie – „wlewając” paliwo do samochodu osobistego, przyjmujemy, że „wlewamy” je do pojazdu służącego celom gospodarczym. Analogiczne sytuacje dotyczyć będą także innych czynności, jak np. eksploatacja. Oczywiście, w obecnym stanie prawnym nikt nie jest w stanie tego zweryfikować, co czyni bez wątpienia lukę prawną.