Kodeks celny - wykładnia przepisów

Kodeks celny - wykładnia przepisów

Monitor Podatkowy | 6/2003
Moduł: prawo podatkowe
Adam Zalasiński

Celem niniejszego artykułu jest zasygnalizowanie wybranych problemów związanych z wykładnią prawa polskiego wydanego w wyniku procesu dostosowania do prawa europejskiego, na przykładzie Kodeksu celnego.

Uwagi wstępne

W 1990 r. Komisja Europejska wystąpiła wobec państw Środkowej i Wschodniej Europy z propozycją zawarcia umów stowarzyszeniowych, zwanych Układami Europejskimi1. Pierwsze układy zawarto z Polską, Węgrami i Czechosłowacją w dniu 16.12.1991 r.2 Intencją Komisji było ustanowienie stowarzyszenia, które miało być alternatywą dla członkostwa we Wspólnotach3.

Ogromne znaczenie posiadają postanowienia Układu, w których Polska zobowiązała się do zbliżenia przepisów prawnych do uregulowań obowiązujących w prawie wspólnotowym, które wesprzeć miało realizację celów stowarzyszenia. Zawarcie Układu spowodowało zmiany w strukturze polskich organów państwowych, które miały m.in. umożliwić i wspomagać proces adaptacji polskiego prawa do prawa wspólnotowego4.

Dostosowanie prawa polskiego do prawa wspólnotowego

Podstawę prawną procesu dostosowania prawa polskiego do regulacji wspólnotowych stanowią przede wszystkim art. 68 i 69 Układu. Artykuł 68 stanowi, że:

Strony uznają, że istotnym warunkiem wstępnym integracji gospodarczej Polski ze Wspólnotą jest zbliżanie istniejącego i przyszłego ustawodawstwa Polski do ustawodawstwa istniejącego we Wspólnocie. Polska podejmie wszelkie starania w celu zapewnienia zgodności jej przyszłego ustawodawstwa z ustawodawstwem Wspólnoty.

Z kolei art. 69 zawiera wyliczenie dziedzin prawa, w których zbliżenie przepisów prawnych powinno „w szczególności” nastąpić. Wśród nich umieszczono m.in. prawo celne i prawo podatkowe przedsiębiorstw.

Dostosowanie prawa nie stanowi jednolitej kategorii. Można wyróżnić trzy jego rodzaje5. Są to: dostosowanie legislacyjne6, które można uznać za dostosowanie sensu stricto , dostosowanie administracyjne7 oraz dostosowanie sądowe8. Dwa ostatnie rodzaje mają [...]