Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania – reguła intertemporalna a specyfika podatków dochodowych

Monitor Podatkowy | 11/2019
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.19.11.2
Maciej Guzek, Mariusz Stefaniak
Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania – reguła intertemporalna a specyfika podatków dochodowych

Od 15.7.2016 r. w polskim porządku prawnym obowiązuje zespół regulacji tzw. klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania (dalej również jako Klauzula lub GAAR). Klauzula została wprowadzona przepisami ustawy z 13.5.2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 846 ze zm.; dalej: ustawa nowelizująca), która weszła w życie – z pewnymi wyjątkami nieistotnymi dla dalszych rozważań – po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. W ramach regulacji ustawy nowelizującej został przewidziany również przepis przejściowy, na podstawie którego należy ustalać, w jakim zakresie zastosowanie może znaleźć klauzula, a w szczególności od jakiego momentu regulacje dotyczące GAAR mogą mieć zastosowanie.SUMMARY

General clause on avoiding taxation – intertemporal principle and the nature of income taxes
Starting from 15 July, 2016 the general anti-abusive rule (GAAR) was introduced to the Polish legal system. The law amendment introducing GAAR included transitional provision based on which it should be determined to what extent GAAR is to be applied, in particular, what should be the moment starting from which GAAR is to be applied. The article regards analysis of the transitional provision from the perspective of specific regulations of income taxes. The aim of the article is to answer the question: how the transitional provision determines the cut-off time for application of GAAR with reference to income taxes, in particular, whether it is possible to apply GAAR to the facts concluded before GAAR came into force.
Key words • taxes • GAAR • avoidance • benefit • obtainment • moment