Import i sprzedaż oprogramowania w świetle przepisów polskiego prawa podatkowego, cz. II

Import i sprzedaż oprogramowania w świetle przepisów polskiego prawa podatkowego, cz. II

Monitor Podatkowy | 2/1997
Moduł: prawo podatkowe
Mirosław Barszcz

Niniejszy artykuł jest kontynuacją materiału zamieszczonego w Monitorze Podatkowym Nr 1/1997.

I. Opłaty celne

1. Kluczowa dla stwierdzenia, czy import oprogramowania powinien podlegać opłatom celnym czy też nie, jest odpowiedź na pytanie, czy oprogramowanie posiada cechy towaru w rozumieniu przepisów prawa celnego, a co za tym idzie - wartość celną, od której można by naliczyć należne cło. Nie jest tajemnicą, że prawo celne, czy może raczej sposób interpretowania przepisów prawa celnego przez urzędy celne, rządzi się dość specyficznymi prawami. Wielką rolę odgrywa tzw. prawo powielaczowe, czyli zbiory zaleceń i interpretacji zawierane w okólnikach wydawanych przez przeróżne organy, a zwłaszcza przez Prezesa GUC, które to faktycznie mają większą moc wiążącą niż przepisy ustawy. Nie od wczoraj znana jest bowiem zasada, że “bliższa koszula ciału...”. Sytuacja ta prawdopodobnie ulegnie zmianie w przyszłym roku wraz z uchwaleniem nowego Kodeksu celnego wzorowanego na przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej, jednakże na razie muszą nam wystarczyć okólniki.

Otóż Prezes GUC wydał również okólnik dotyczący określania wartości celnej1.

Zawarte są w nim także artykuły niezwykle istotne dla rozważanej kwestii, a mianowicie odnoszące się do kwestii określania wartości celnej w przypadku importu oprogramowania.

Należy dodać, iż przepisy te są wiernym tłumaczeniem decyzji Komitetu GATT ds. Wartości Celnej2. Z brzmienia wzmiankowanego okólnika (czy może raczej decyzji GATT) wynika, że:

  1. “przy odprawie celnej importowanych nośników informacji (np. dyskietki, taśmy) za wartość towaru przyjmuje się wartość nośnika informacji bez wartości oprogramowania. Jeżeli wartość nośnika informacji podana w fakturze, obejmuje ceną oddzielnie wartość nośnika i oprogramowania, należy wartość oprogramowania odliczyć,
  2. w kontekście powyższego nie są nośnikami informacji urządzenia zawierające wbudowane obwody elektroniczne, półprzewodniki lub podobne części składowe”.

Uzasadnienie takiego traktowania oprogramowania w przepisach prawa celnego znajduje się w aneksie do powołanej wyżej decyzji Komitetu GATT: “W przypadku importu nośników informacji zawierających instrukcje lub dane przeznaczone dla urządzeń do przetwarzania danych (oprogramowanie) podstawą do naliczenia cła według obowiązującej taryfy celnej jest wartość samych nośników informacji, np. taśm czy dyskietek. Importer jest bowiem w gruncie rzeczy zainteresowany w używaniu samych instrukcji czy danych: nośniki mają charakter incydentalny. Jeśli urządzenia techniczne dostępne stronom transakcji pozwalają na to, by oprogramowanie mogło zostać przesłane za pomocą przewodu czy satelity, to w takim wypadku kwestia należności celnych nie powstanie w ogóle. Nośniki są używane zazwyczaj jedynie jako tymczasowe środki przechowywania instrukcji czy danych, w celu użycia których nabywca musi przekopiować je do pamięci czy bazy danych własnego systemu”.