Fundamentalne cechy podatku od wartości dodanej - glosa

Fundamentalne cechy podatku od wartości dodanej - glosa

Monitor Podatkowy | 11/2004
Moduł: prawo podatkowe
Dariusz Gibasiewicz

Wyrok ETS z 29.4.2004 r. (C-308/01) w sprawie GIL Insurance Ltd i inni v Comissioners of Customs & Excise

W sytuacji takiej, jak będąca przedmiotem niniejszego postępowania:

1) podatek od składek ubezpieczeniowych jest zgodny z art. 33 VI Dyrektywy Rady 77/388/EEC z 17.5.1977 r. (...),

2) Artykuł 13(B)(a) VI Dyrektywy 77/388, zgodnie z którym transakcje ubezpieczenia są zwolnione od podatku od wartości dodanej, nie wyklucza, w przypadku podatku od składek ubezpieczeniowych, wprowadzenia specjalnej stawki, która jest identyczna z podstawową stawką podatku od wartości dodanej, jeżeli ten podatek jest zgodny z art. 33 VI Dyrektywy. W konsekwencji procedura przewidziana w art. 27 Dyrektywy, zobowiązująca każde Państwo Członkowskie zamierzające wprowadzić środek specjalny, stanowiący wyjątek od przepisów niniejszej Dyrektywy do uzyskania zgody Rady, nie musi być przeprowadzona przed wprowadzeniem tej stawki.

Stan faktyczny

Postanowieniem z 24.7.2001 r. angielski Trybunał VAT i Ceł w Londynie, w oparciu o art. 234 Traktatu wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia wstępnego, stanowiącego odpowiedź na pięć pytań dotyczących interpretacji art. 27 i 33 VI Dyrektywy Rady 77/38/EEC z 17.5.1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich w zakresie podatków obrotowych (...) oraz art. 87 i 88 Traktatu.

Powyższe pytania zostały postawione w związku ze sporem pomiędzy GIL Insurance Ltd i innymi przedsiębiorcami, z których wszyscy posiadali siedzibę w Wielkiej Brytanii, a Comissioners of Customs & Excise (kompetentny organ w sprawach podatku od wartości dodanej). Przedmiotowe postępowania dotyczyły nakładania wyższych stawek podatkowych na składki ubezpieczeniowe związane ze świadczeniem określonego rodzaju usług w porównaniu z innymi składkami ubezpieczeniowymi. (...)

W 1994 r. wprowadzono (w Zjednoczonym Królestwie) podatek od składek ubezpieczeniowych (IPT) w wysokości 2,5%. (...) IPT jest podatkiem związanym z otrzymaniem przez ubezpieczyciela lub podlegającego opodatkowaniu agenta ubezpieczeniowego składki ubezpieczeniowej.

Następnie, zgodnie z ustawą z 1997 r., podstawowa stawka IPT została podwyższona z 2,5% do 4%. Wprowadzono także podwyższoną stawkę IPT w wysokości 17,5%. Podstawowa stawka ma zastosowanie ogólne. Natomiast wyższa stawka, która w czasie kiedy toczyły się niniejsze postępowania, była ustalona na tym samym poziomie co stawka VAT w Zjednoczonym Królestwie, dotyczyła ona jednak tylko składek ubezpieczeniowych związanych z domowymi urządzeniami, samochodami i podróżami. (...)

W stosunku do domowych urządzeń, wyższa stawka znajduje zastosowanie tylko wtedy, gdzie ubezpieczyciel jest powiązany z dostawcą urządzenia, albo, gdy ubezpieczenie jest świadczone poprzez dostawcę, albo, gdy dostawca otrzymuje prowizję w związku z udzielonym ubezpieczeniem. Jednakże podobne [...]