Doręczenie pisma pełnomocnikowi zamiast podatnikowi w kontekście przedawnienia

Uchwała NSA z 18.3.2019 r., I FPS 3/18

Monitor Podatkowy | 5/2019
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.19.5.4

Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm., dalej: OrdPU) zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie, należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia tego dokonuje organ podatkowy, przed którym nie toczy się żadne postępowanie z udziałem pełnomocnika strony. Uchybienie w realizacji powyższego obowiązku winno być traktowane jako brak ziszczenia się materialnoprawnego skutku przewidzianego w art. 70 § 6 pkt 1 OrdPU.   

Uchwała NSA z 18.3.2019 r., I FPS 3/18

Z uzasadnienia: Postanowieniem z 30.10.2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie I FSK 1960/16, działając na podstawie art. 187 § 1 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm., dalej: PostSądAdmU), postanowił przedstawić do rozpoznania składowi 7 sędziów NSA następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpli­wości:
1. Czy dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c OrdPU zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie, należy doręczyć bezpośrednio podatnikowi czy jego pełnomocnikowi, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia tego dokonuje organ podatkowy, przed którym nie toczy się żadne postępowanie z udziałem pełnomocnika strony? 2. Czy uchybienie w realizacji powyższego obowiązku winno być badane przez pryzmat jego wpływu na wynik sprawy czy jako brak ziszczenia się materialnoprawnego skutku przewidzianego w art. 70 § 6 pkt 1 OrdPU?

Powyższe zagadnienie prawne wyłoniło się w wyniku rozpoznawania przez NSA skargi kasacyjnej P.B. (dalej: skarżący) od wyroku WSA w Łodzi z 7.7.2016 r., I SA/Łd 1387/15. Wskazanym wyrokiem sąd I instancji oddalił skargę skarżącego na decyzję Dyrektora IS w Łodzi z 6.10.2015 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2008 r. (...)