Czynności wykonywane przez nierezydenta podatkowego na terenie Polski a ryzyko ukonstytuowania zakładu zagranicznego przedsiębiorstwa

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9.8.2018 r., 0114-KDIP2-1.4010.213.2018.3.AJ

Monitor Podatkowy | 6/2019
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.19.6.10
Łukasz Szczygieł, Bartosz Fuchs

Stosownie do treści art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych1 (dalej: PDOPrU) za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2 (ograniczony obowiązek podatkowy), uważa się w szczególności dochody (przychody) z wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład. W analizowanej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z Wnioskodawcą, że sposób prowadzonej współpracy z polskim usługodawcą świadczącym na jego rzecz usługi z zakresu składowania, konfekcjonowania oraz przedstawicielstwa handlowego nie będzie prowadził do ukonstytuowania zakładu zagranicznego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.