Czy beneficial owner jest tylko podmiot ostatecznie otrzymujący odsetki?

Monitor Podatkowy | 8/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.8.2
Błażej Kuźniacki

Można postawić hipotezę, że nikt nie wie, czym jest BO. Trzy wyroki WSA w Gliwicach otwierdzają tę hipotezę. Za główną przyczynę takiego stanu rzeczy można uznać brak definicji BO w umowach o UPO oraz mocno niedookreśloną i nie do końca spójną próbę częściowego wyjaśnienia pojęcia BO w Komentarzu do MK OECD.
W opracowaniu przeanalizowano trzy aktualne orzeczenia WSA dotyczące tego zagadnienia na kanwie polsko-koreańskiej umowy o UPO wobec płatności odsetkowych z Polski przez Luksemburg, aż do Korei Południowej za pośrednictwem banków powierniczych i funduszu inwestycyjnego.SUMMARY

Is a beneficial owner only a person who ultimately receives interest?

We could hypothesize that nobody knows what a beneficial owner is. Three proposals of the Regional Administrative Court in Gliwice support this hypothesis. The main reason for this state of affairs is the lack of an appropriate and precise definition of a beneficial owner in contracts regarding official confirmation and a highly and not entirely coherent attempt to a partial explanation of a concept of a beneficial owner in the commentary to the OECD Model Tax Convention. Key words • beneficial owner • actual owner • contracts on avoiding double taxation • Poland • Korea • OECD • avoiding taxation • attributes of ownership