Cofnięcie towaru celnego za granicę

Wyrok NSA

Monitor Podatkowy | 4/2002
Moduł: prawo podatkowe

Przepis art. 58 § 2 Kodeksu celnego przewiduje solidarną odpowiedzialność m.in. posiadacza towaru tylko w zakresie pokrycia kosztów cofnięcia towarów. Nie można tej dyspozycji rozciągnąć na kwestię nieuregulowaną w cytowanym przepisie - upatrywać w niej źródła obowiązku cofnięcia za granicę towaru ciążącego na posiadaczu samochodu.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13.9.2001 r., V SA 3761/00.

Z uzasadnienia: Skarżący złożył skargę na decyzję prezesa Głównego Urzędu Ceł, utrzymującą w mocy decyzję dyrektora urzędu celnego, mocą której nakazano skarżącemu powrotny wywóz za granicę samochodu osobowego marki BMW.

W kwietniu 1999 r. w trakcie kontroli drogowej zatrzymano wspomniany wyżej samochód, będący własnością skarżącego. Okazało się, że samochód był kupiony trzy tygodnie wcześniej na giełdzie samochodowej. Samochód nie był jeszcze przerejestrowany przez skarżącego. Sprzedawca wręczył skarżącemu dowód rejestracyjny, który okazał się być fałszywy. Po sprawdzeniu danych w Europejskim Rejestrze Pojazdów okazało się, że samochód ten został wyrejestrowany z terenu Niemiec w styczniu 1998 r. Samochód, o który chodzi był wyprodukowany w 1984 r. i nie figurował w kartotece samochodów dopuszczonych do obrotu na polskim obszarze celnym. W dacie wyrejestrowania w Niemczech samochód był starszy niż 10 lat, aw Polsce znalazł się jeszcze później. W tej sytuacji zaskarżona decyzja i decyzja ją poprzedzająca uznały, że BMW, o które w sprawie chodzi zostało sprowadzone do Polski z naruszeniem zakazów wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z 10.12.1997 r., zakazującego przywozu pojazdów samochodowych, nadwozi, podwozi gdy od roku następnego od ich produkcji upłynęło co najmniej 10 lat (Dz.U. Nr 158, poz. 1053). W momencie przeprowadzenia kontroli celnej skarżący był posiadaczem pojazdu i jako taki został uznany za dłużnika celnego (art. 3 § 1 pkt 3 KodCel. Okoliczność, że skarżący może być adresatem decyzji o cofnięciu towaru organ administracji upatruje (tak w decyzji i w odpowiedzi na skargę) w art. 58 § 2 KodCel, mówiącym o solidarnej odpowiedzialności z tytułu kosztów cofnięcia, sprzedaży, zniszczenia lub likwidacji towaru osoby wprowadzającej towar, którego sprowadzanie jest niedozwolone, przejmującego odpowiedzialność za ten towar oraz posiadacza towaru.