Charakter opłaty manipulacyjnej dodatkowej

Wyrok NSA

Monitor Podatkowy | 5/2003
Moduł: prawo podatkowe

Opłata manipulacyjna dodatkowa pobrana na podstawie art. 276 § 2 ustawy z 9.1.1997 r. Kodeks celny nie jest należnością celną przywozową w rozumieniu art. 3 § 1 pkt 8 ww. ustawy Kodeks celny, a w związku z tym nie stanowi długu celnego w przywozie określonego w art. 3 § 1 pkt 2 ww. ustawy oraz nie ma wobec tejże opłaty zastosowania art. 244 ust. 5 cyt. ustawy.

Wyrok NSA z 7.6.2002 r., I SA/Lu 1048/01

Z uzasadnienia: Prezes Głównego Urzędu Ceł utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego uzasadniając iż 8.7.2000 r. w urzędzie celnym wprowadzony został na polski obszar celny towar - 106 beczek smoły (lepik bitumiczny). Ww. towar przewożony był na podstawie karnetu TIR.

Posiadaczem karnetu była firma przewozowa BIT. W wyniku przeprowadzonej rewizji środka przewozowego funkcjonariusze celni urzędu celnego stwierdzili towar nieprzedstawiony organowi celnemu - 83 070 paczek papierosów marki REGAL, ukrytych w metalowych pojemnikach zatopionych w beczkach ze smołą.

W związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami pomiędzy towarem przedstawionym organowi celnemu a ujawnionym w wyniku rewizji celnej Dyrektor Urzędu Celnego wszczął postępowanie w sprawie, a następnie wymierzył opłatę manipulacyjną dodatkową w wysokości wartości różnicy pomiędzy towarem przedstawionym a ujawnionym w wyniku rewizji celnej.

Strona odwołała się od ww. decyzji zarzucając organowi celnemu naruszenie art. 40 Konwencji TIR oraz art. 244 KodCel.

Rozpoznając odwołanie organ II instancji podniósł m.in., że [...]