Blokada rachunków bankowych

Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 20.9.2018 r., III SA/Wa 2057/18

Monitor Podatkowy | 6/2019
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.19.6.9
Hanna Filipczyk, Karol Trybulec

1. Przedmiotem oceny postanowienia o przedłużeniu blokady rachunków bankowych może być tylko i wyłącznie istnienie obawy niewykonania zobowiązania podatkowego i czy to zobowiązanie przekracza równowartość 10 000 euro. 2. Specyfika postępowania w przedmiocie blokady rachunku i jego przedłużenia wyklucza zastosowanie przepisów zawartych w dziale IV Ordynacji podatkowej w zakresie prowadzonego postępowania dowodowego, czynnego udziału strony i wyznaczenia terminu do zapoznania się z aktami. 3. W ramach prowadzonego postępowania dotyczącego blokady rachunku organ nie prowadzi stricte postępowania dowodowego. Wystarczy, że po analizie ryzyka przepływów pieniężnych istnieje ryzyko wykorzystania instytucji finansowych do wyłudzania podatku.