Analiza zasad dotyczących udzielania pełnomocnictw – w świetle przepisów ustawowych i pozaustawowych

Monitor Podatkowy | 7/2016
Moduł: prawo podatkowe
Wojciech Maruchin
Analiza zasad dotyczących udzielania pełnomocnictw – w świetle przepisów ustawowych i pozaustawowych

Począwszy od 1.1.2016 r., należy stosować – co do zasady – przepisy odnoszące się do pełnomocnictw – zawarte w nowym Rozdziale 3a Ordynacji podatkowej1, dalej: OrdPU, które zostały dodane ustawą z 10.9.2015 r.2. W artykule omówiono nowe zasady dotyczące pełnomocnictw i pierwsze problemy z ich stosowaniem.